Woonvisie Meierijstad 2018

Woonvisie Meierijstad 2018

Meierijstad wil een stad zijn met een aantrekkelijk woonklimaat en een woningaanbod voor iedereen. We streven, naast vitale wijken en kernen, naar een gevarieerd woningaanbod in aantrekkelijke, leefbare buurten om ruimte en kansen te bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen.

Om dit te bereiken en blijven nastreven is de Woonvisie Meierijstad opgesteld. Deze Woonvisie is tot stand gekomen uit een dynamisch proces, waarin door vele burgers, raads- en commissieleden, makelaars, ontwikkelaars, (zorg- en welzijns)instellingen en wooncorporaties is meegedacht. Het document vormt de leidraad voor het beleid rondom het aanbod van (nieuwe) woningen.

‘Dynamiek’

Na een dynamisch proces, waarin door vele burgers, raads- en commissieleden, makelaars, ontwikkelaars, (zorg- en welzijns)instellingen en wooncorporaties is  meegedacht, ligt de woonvisie van Meierijstad voor u. Een nieuwe gemeente, een nieuwe woonvisie. We hebben het samen met u gedaan. Dank daarvoor.

De woningmarkt zelf zit ook vol dynamiek. We zien anno 2018 duidelijke veranderingen in woonbehoeften. Dat heeft te maken met demografische ontwikkelingen, verduurzaming van de woningvoorraad, transformatie van leegstaand vastgoed, economische ontwikkelingen en veranderingen in het sociale domein.

Alle dertien kernen van Meierijstad hebben hun eigen karakter, identiteit en dynamiek. Deze diversiteit maakt Meierijstad uniek. In iedere kern vinden we bewoners die daar graag willen (blijven) wonen vanwege de (sociale) binding die ze voelen en/of vanwege het gezonde leefklimaat met veel groen en ruimte.

Wonen is een primaire levensbehoefte. Wonen is persoonlijk. De één houdt van de drukte in een levendig centrum met alle voorzieningen bij de hand. Een ander zoekt de dorpse rust. Weer een ander zoekt een plekje daartussen in. Meierijstad heeft het allemaal. We vinden het belangrijk dat onze huidige en toekomstige inwoners een thuis vinden in Meierijstad waar zij zich prettig en veilig voelen en gezond kunnen wonen.

Meierijstad wil een stad zijn met een aantrekkelijk woonklimaat en een woningaanbod voor iedereen. We streven, naast vitale wijken en kernen, naar een gevarieerd woningaanbod in aantrekkelijke, leefbare buurten om ruimte en kansen te bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen. 

De woonvisie van Meierijstad wil richting geven aan wat we op het gebied van wonen gaan doen, waarbij we voldoende flexibiliteit houden om goed in te kunnen spelen op de veranderingen die komen. Ontwikkelingen gaan we jaarlijks monitoren en waar nodig stellen we het woonbeleid bij. Daarvoor stellen we jaarlijks een Woonagenda vast. We laten het niet alleen bij woorden, maar geven ook uitvoering aan deze visie. We nodigen u uit om daar ook aan bij te dragen en om er samen voor te zorgen dat het goed wonen is in Meierijstad. Zo blijft onze woonvisie een dynamisch document.

Eus Witlox Wethouder Wonen Meierijstad

Bron: Gemeente Meierijstad 5 juli 2018

logo zijtaart.nl