Milieueffectrapportage verbindingsweg N279

Milieueffectrapportage verbindingsweg N279

 

De voorbereidingen voor de nieuwe verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen, gaan een volgende fase in. In februari 2019 presenteerde het College de Notitie Reikwijdte en Detailnivo (NRD) met 5 tracé-varianten. Deze notitie beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken voor elk van de mogelijke tracés en hoe gedetailleerd?

Reacties op NRD

Het NRD heeft volgens de wettelijke procedure 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon iedereen reageren op de voorgestelde aanpak. De gemeente heeft 13 reacties ontvangen. Die hebben niet geleid tot aanpassing/aanvulling van het NRD. De meeste reacties hadden betrekking op de (on)wenselijkheid van een tracé bijvoorbeeld door vrees voor geluidsoverlast, verslechtering van het woongenot, en dergelijke. Dit zijn allemaal aspecten die in de Milieueffectrapportage (MER) al zorgvuldig getoetst worden. Alle indieners van de zienswijzen is verteld wat er met hun reactie is gedaan. De resultaten van de MER worden eind 2019 verwacht en gepresenteerd op een inloopavond.. Daarna maakt de gemeenteraad uit de 5 tracés een keuze voor een voorkeursalternatief.

Milieueffecten van 5 tracés

Komende maanden wordt de MER opgesteld. De MER beschrijft voor elk tracé wat de risico’s zijn voor het milieu. Twee tracés gaan vanaf de oversteek over de Zuid-Willemsvaart ten westen van Zijtaart en sluiten aan op de Corridor. Drie tracés lopen vanaf de oversteek parallel aan het kanaal en sluiten vóór of ná buurtschap Doornhoek aan op de Corsica; In de tracés die vóór Doornhoek al afbuigen wordt ook gekeken naar een variant met een verdiepte ligging.

Doel verbindingsweg

Wethouder Van Rooijen vindt het belangrijk inwoners herhaaldelijk uit te leggen waarom de verbindingsweg nodig is: “De reconstructie van de N279 is een belangrijke stap voorwaarts, maar niet toereikend om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Veghel als economische hotspot te borgen voor de toekomst. In het bijzonder een verbetering van bereikbaarheid bedrijventerreinen De Dubbelen, Doornhoek en Foodpark (incl. nog te ontwikkelen Foodpark 2); Daarnaast gaat het om een verbetering van de leefbaarheid in de kern Veghel en versterking van de kwetsbare verkeersstructuur in Veghel”.

Duurzaamheidsdoelen

De gemeente Meierijstad heeft van de verbindingsweg een pilotproject duurzaamheid gemaakt met 3 speerpunten; De gemeente streeft allereerst naar volledig circulair materiaalgebruik. Daarnaast een CO2-neutrale of zelfs CO2-negatieve weg. En de weg moet overlast voor mens en natuur zoveel mogelijk beperken. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces. In deze fase gaat het vooral om wensen en ambities die ruimte vragen (bijv. verdiepte ligging, inpassing zonnepanelen etc.).

Participatieproces MER

Bij de opstelling van de tracés en NRD is een werkgroep betrokken; Daaraan nemen veel belanghebbende partijen deel zoals betrokken dorps- en wijkraden, het georganiseerde bedrijfsleven en belangenverenigingen. Bij de aftrap van de MER-fase komt deze groep weer bijeen. Regelmatig vertelt de gemeente in een e-nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rond de verbindingsweg. Aanmelden kan via 

 (Bron: Meierijstad Nieuws)

logo zijtaart.nl