Vragen aan de wethouder over wanneer er gebouwd wordt in Zijtaart

Vragen aan de wethouder over wanneer er gebouwd wordt in Zijtaart

In september 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zijtaart-Zuid’ vastgesteld wat de bouw van 85 woningen (in twee fases) mogelijk maakt. De realisatie van de beoogde woningbouw wordt vertraagd door een permanent hoge grondwaterstand in het gebied.

Op dinsdag 31 mei heeft de fractie van LOKAAL Meierijstad een openbare fractievergadering gehouden in het Klooster in Zijtaart. Tijdens deze avond is er uitgebreid gesproken over de woningbouw in Zijtaart. Uit de gesprekken bleek dat er vanuit de gemeente niet kon worden aangegeven wanneer er een start kan worden gemaakt met het bouwrijp maken van het plan. Onze fractie heeft daarom de wethouder J. van Burgsteden de volgende vragen gesteld:

 1. Klopt het dat het plan op dit moment stil ligt vanwege een te hoge waterstand? Zo ja, kan worden toegelicht wat de precieze problematiek is? Zo nee, kan worden toegelicht waardoor het plan dan op dit moment nog niet is gestart? 
  Antwoord: Het project ligt niet stil maar de realisatie van de beoogde woningbouw wordt inderdaad vertraagd door een permanent hoge grondwaterstand in het plangebied. Hiertoe heeft er, in combinatie met diverse opschoonacties van sloten in de directe omgeving, nader onderzoek inclusief uitgebreide monitoring plaats gevonden met als doel de hoogte van de grondwaterstand te verlagen. De eerste resultaten laten zien dat de opschoonactie helaas niet het gewenste resultaat geeft.
 2. Wat is momenteel de status van de problematiek waardoor op dit moment nog niet kan worden gebouw in Zijtaart? 
  Antwoord: Het monitoren van de onderzoeksresultaten en effecten ervan op de hoogte van de grondwaterstand in het plangebied, neemt de nodige tijd in beslag. Gelijktijdig heeft er overleg plaats gevonden met het waterschap en de waterhuishoudkundig adviseurs over de (on)mogelijkheden van ingrepen in het plangebied.
 3. Welke stappen moeten er nog worden gezet voordat er gebouwd kan gaan worden? 
  Antwoord: Momenteel vindt er een optimalisatie van de verkaveling en indeling van de openbare ruimte plaats. In samenspraak met de betrokken partijen wordt -uiteindelijk- de verkaveling definitief gemaakt waarna de kavelpaspoorten (ten behoeve van particulier ontwikkeling) en contracten ten behoeve van de grondverkoop kunnen worden opgesteld. Nadat het plangebied bouwrijp is gemaakt, kan worden gestart met de realisatie van de beoogde woningbouw. Besloten is dat het terrein opgehoogd gaat worden om de gewenste drooglegging van de woningen en wegen te bewerkstelligen.
 4. Is het bekend wanneer er kan worden gestart met het bouwrijp maken van het plan? Zo ja, wanneer is de verwachting? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Naar verwachting kan in Q4 2022 worden gestart met het bouwrijp maken van het plangebied.

Met vriendelijke groet,
J. van Burgsteden

Naar verwachting kan in het vierde kwartaal van 2022 worden gestart met het bouwrijp maken van het plangebied geeft het College van B&W aan. LOKAAL Meierijstad hoopt dat snel de schop in de grond kan zodat er gebouwd kan gaan worden in Zijtaart. Er wordt al zo lang gewacht.

Lokaal MeierijstadWoningbouw is voor de leefbaarheid van Zijtaart erg belangrijk.

Namens de fractie van Lokaal Meierijstad
Marja vd Heijden.

logo zijtaart.nl