Voornemen tot verkoop gemeentegrond op bedrijventerrein Foodpark

Voornemen tot verkoop gemeentegrond op bedrijventerrein Foodpark

De gemeente Meierijstad is voornemens om een perceel grond op het bedrijventerrein Foodpark Veghel, ter grootte van ca. 62.088 m² te verkopen. Het gaat om een gedeelte van de kadastrale percelen met nummers P 188, 265, 275, 1029, 250, 1724, 1741. De percelen hebben de bestemming Bedrijventerrein. Het college heeft op 14 februari 2023 een uitgifteprotocol vastgesteld, waarin - naast de selectie- en gunningscriteria - de procedure is beschreven om tot de selectie van een kandidaat-koper te komen.  

Over het perceel

Het perceel heeft een oppervlakte van circa 62.088 m² en is opgenomen in het bestemmingsplan Foodpark Veghel 2021. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 15 december 2022, maar is ten tijde van de start van deze procedure nog niet in werking getreden en dus ook nog niet onherroepelijk (voorbehoud ten aanzien van het bestemmingsplan).
Aan het perceel is in het voornoemde bestemmingplan de bestemming Bedrijventerrein toegekend. Op een gedeelte van het perceel is een maximale goot- en bouwhoogte toegestaan van 15 m¹. Op het overige deel van het perceel is een maximale goot- en bouwhoogte toegestaan van 20 m¹. Er is een afwijkings-mogelijkheid in het bestemmingsplan opgenomen ten aanzien van de hoogte. Het bebouwingspercentage per bouwperceel bedraagt minimaal 10%.

Koopsom

De verkoopprijs bedraagt € 225,- per vierkante meter, exclusief omzetbelasting en exclusief kosten koper. Op basis van voornoemde (circa) grootte bedraagt de koopsom voor het perceel € 13.969.800,- exclusief omzetbelasting en exclusief kosten koper.

Selectiecriteria

Bij de start van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Foodpark Veghel is in regionaal verband de afspraak gemaakt dat dit bedrijventerrein bestemd zal zijn voor:

  1. Bedrijven die reeds in de gemeente Meierijstad zijn gevestigd en die behoefte hebben aan uitbreidingsruimte,  of;
  2. Bedrijven die - in de breedste zin - actief zijn in de levensmiddelenindustrie; Met deze afspraak wordt beoogd te voorkomen dat de verschillende in de regio in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein (teveel) met elkaar gaan concurreren. Om voor de verwerving van het uit te geven perceel in aanmerking te kunnen komen hanteert het college naast de onder a) en b) beschreven criteria, de volgende selectiecriteria:
  3. Er dient op het perceel een bedrijfsgebouw te worden gerealiseerd, dat minimaal aantoonbaar voldoet aan de criteria die worden gesteld om in aanmerking te komen voor het certificaat BREEAM very good. Een kandidaat die zich hier op voorhand niet aan wil committeren, zal niet in de gelegenheid worden gesteld om mee te dingen in de verwerving van het perceel. 
  4. Uitsluitend kandidaten die het perceel voor eigen gebruik willen verwerven, óf kandidaten welke het perceel voor een of meerdere concrete eindgebruikers die aan de onder 1) of 2) genoemde selectiecriteria voldoen (die het te realiseren gebouw voor minimaal 80% in gebruik neemt/nemen en ook voor minimaal 10 jaar gaat/gaan huren) willen verwerven, kunnen worden geselecteerd om deel te nemen in de gunningsfase. 

Meer informatie

Alle informatie over de procedure kunt u vinden in het uitgifteprotocol.

Als u vragen hebt, kunt u deze sturen aan . Als u interesse hebt in aankoop van de grond, dan kunt u tot en met 21 maart 2023 het aanmeldingsformulier opsturen. 

Bron: © Gemeente Meierijstad 9 maart 2023

logo zijtaart.nl