Volkshuisvesting Meierijstad: 1400 huurwoningen en aandacht voor slaagkansen

Volkshuisvesting Meierijstad: 1400 huurwoningen en aandacht voor slaagkansen

Op 9 december 2021 ondertekenden gemeente Meierijstad, woningcorporaties Area, Woonmeij en BrabantWonen en de huurdersbelangenorganisaties van Area en Woonmeij de nieuwe prestatieafspraken voor 2022. In de prestatieafspraken staat beschreven hoe we het komende jaar samen invulling gaan geven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad.

Zes thema’s

De prestatieafspraken zijn verdeeld in 6 thema’s. Evenwichtige slaagkansen is in 2022 een extra thema ten opzichte van 2021. In 2021 hebben we gezien dat de kans van senioren om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, groter is dan die van andere leeftijdsgroepen. In 2022 zetten we stappen om ervoor te zorgen dat er evenwichtigere kansen zijn voor woningzoekenden.

Thema 1: Samenwerking en participatie
We zijn partners met gezamenlijke doelen. We delen informatie, inzicht en ideeën in alle openheid en geven de samenwerking met zorgorganisaties vorm. Want samen realiseren we meer dan alleen.

Thema 2: Dynamiek van de woningmarkt
Door 1400 sociale huurwoningen te bouwen voor 2035, zorgen we voor passende woningen voor zoveel mogelijk inwoners.

Thema 3: Wonen, welzijn en zorg
Onze inwoners geven zelf sturing aan hun leven. Kan iemand of een bepaalde doelgroep dit (nog) niet op eigen kracht? Dan zorgen we samen voor een vangnet, want we zijn een inclusieve samenleving.

Thema 4: Duurzaamheid
Uiterlijk in 2050 zijn we energieneutraal. We zetten ons actief in voor CO2-reductie, hergebruik van materialen, meer bewustwording, minder energieverbruik en het vergroten van de biodiversiteit.

Thema 5: Leefbare kernen en wijken
We maken al onze kernen en wijken aantrekkelijk, vitaal en klaar voor de toekomst. Zodat het er prettig wonen en leven is voor iedereen.

Thema 6: Evenwichtige slaagkansen
We gaan voor gelijke kansen voor woningzoekenden. Door doorstroming te bevorderen, willen we een eerlijke verdeling van woningen onder doelgroepen en de slaagkans voor jongeren vergroten.

Extra sociale huurwoningen

Omdat de vraag naar sociale huurwoningen groot is, is de opgave voor de realisatie van sociale huurwoningen naar boven bijgesteld naar 1400 woningen tot 2040, waarbij we streven naar realisatie van deze opgave in 2035. Deze huurwoningen worden door corporaties gebouwd en geëxploiteerd. Er zijn afspraken gemaakt om de positie van de corporaties bij het bouwen en grondverwerving te versterken. Verder gaan we in 2022 door met het realiseren van flexwoningen. In Schijndel zijn onlangs 17 flexwoningen geplaatst. In Erp volgen er op korte termijn 20. Volgend jaar komen nog meer flexwoningen in andere kernen in de gemeente.

Diverse woonvormen

Om te zorgen voor een passende woning gaan we meer vraagstuk- en projectgericht aan de slag met wonen, welzijn en zorg. We bereiden woonvormen voor inwoners voor met een behoefte aan begeleiding en dragen gezamenlijk bij aan het langer zelfstandig wonen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is volop in ontwikkeling. De woningcorporaties zetten in op het terugdringen van de energievraag van de woning, waarbij de bewoner er financieel niet op achteruit gaat. Maar ook zetten zij in op het circulair gebruik van materialen en het vergroenen van de woonomgeving. Tenslotte zien we bewustwording als speerpunt. In 2022 is er een werkende pool met energiecoaches, samen met Energiecoöperatie Meierijstad.

Wijkaanpakken

In 2022 stellen we een advies op over samenwerking in de vorm van een wijkaanpak, zoals we dat de afgelopen jaren in Veghel-Zuid en Boschweg NO in Schijndel hebben gedaan. Daarin staat óf en hoe we de wijkaanpak in andere wijken en dorpen van Meierijstad willen inzetten.

Vertrouwen

Rik Compagne, portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Volkshuisvesting: “ik ben trots op het resultaat wat we samen hebben bereikt in 2021. Samen zetten we in op de gewenste inhaalslag voor de realisatie van sociale woningen in Meierijstad. Met de prestatieafspraken 2022 gaan we hier nog steviger op inzetten. Ik heb er alle vertrouwen in”.

Ondertekening

Op donderdag 9 december vond de ondertekening van de prestatieafspraken plaats op het kantoor van Woonmeij in Schijndel door betrokken partijen:

  • Wethouder Rik Compagne, namens gemeente Meierijstad
  • Namens de woningcorporaties: Jan van Vucht (Area) en Mark Wonders (Woonmeij) en Minko de Weerd (BrabantWonen)
  • De voorzitters van de huurdersbelangorganisaties: Wout van de Peppel (Bewonersraad Area) en Henk van Oorschot (Huurders Belang Woonmeij)

Bron: website gemeente Meierijstad 10 december 2021

logo zijtaart.nl