Verslag Gebiedstafels Afwegingskader Wind Gemeente Meierijstad

Verslag Gebiedstafels Afwegingskader Wind Gemeente Meierijstad

De gebiedstafels werden gehouden op 19, 20, 22 en 28 april 2021

Aanwezig namens organisatie:

 1. Roel Wouters – Gemeente Meierijstad
 2. Sergej van de Bilt - Pondera
 3. Eric Vink (gespreksleider) – Awareness

Inleiding

Op 19, 20, 22 en 28 april organiseerde de gemeente Meierijstad vier gebiedstafels. Hiervoor zijn de omwonenden van de gebieden die mogelijk interessant lijken voor het opwekken van windenergie uitgenodigd. Het betreft de volgende gebieden:

 • 19 april: Rooische Heide/Schijndelse Heide ten westen van de Schijndelseweg
 • 20 april: Schijndelse Heide ten oosten van de Schijndelseweg
 • 22 april: Wijboschbroek- 28 april: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279

Tijdens deze avonden werden omwonenden geïnformeerd over het proces dat de komende tijd wordt doorlopen. Ook werd input opgehaald voor dit proces. Iedere avond kende dezelfde opzet. Het programma zag er als volgt uit:

 • Introductie door gespreksleider Eric Vink en welkomstwoord door wethouder Harry van Rooijen
 • Presentatie over het proces door Roel Wouters (projectleider, Gemeente Meierijstad)
  -Mentimeter-vraag, beantwoording vragen en gesprek
 • Presentatie over het onderzoek door Sergej van de Bilt (senioradviseur duurzame energie, Pondera)
  -Mentimeter-vraag, beantwoording vragen en gesprek
 • -Afsluiting

Tijdens de sessie van 19 april is, omwille van de tijd, slechts één vraag gesteld door middel van Mentimeter. Om toch van alle deelnemers dezelfde informatie op te halen, is besloten om na afloop van de bijeenkomsten een vragenlijst uit te sturen over het participatieproces.

Introductie

Gespreksleider Eric Vink heet alle deelnemers welkom en legt uit dat deze avond bedoeld is om een eerste gesprek te voeren met inwoners van Meierijstad over het Afwegingskader Wind. Het gaat op dit moment dus nog niet over concrete projecten, maar over randvoorwaarden stellen aan toekomstige projecten van projectontwikkelaars. We willen graag ophalen wat u belangrijk vindt en hoe u betrokken wilt worden bij dit proces.

Wethouder Harry van Rooijen vertelt meer over het proces. De opgave voor het opwekken duurzame energie is een opgave waar alle gemeenten in Nederland voor staan. Daarnaast heeft Meierijstad de ambitie in 2050 een C02 neutrale gemeente te zijn, waarbij in de gemeente net zoveel energie opgewekt moet worden als verbruikt wordt. De wethouder geeft aan te beseffen dat dit van grote invloed is op de leefomgeving. Vandaar dat de gemeente veel belang hecht aan het goed betrekken van belanghebbenden. Daarom wordt dit proces gevolgd: zo langzaam als het moet, en zo snel als het kan.

Eric Vink licht het verdere programma van de avond toe. Er is gekozen voor een opzet waarbij mensen vragen in de chat kunnen stellen. Deze vragen worden zo veel mogelijk mondeling beantwoordt of worden later opgenomen in een vraag- en antwoordoverzicht. Een aantal vragen zal door de deelnemers ook mondeling gesteld kunnen worden tijdens de sessie.

In mei wordt nog een algemene informatieavond georganiseerd. Die avond zal nog meer gericht zijn op het delen van de algemene informatie. Er wordt dan dezelfde informatie gedeeld als dat we deze avonden deelden.

Presentatie over het proces

Roel Wouters is projectleider Duurzaamheid bij de gemeente Meierijstad. Hij vertelt hoe de ambities van de gemeente tot stand zijn gekomen. Ook legt hij uit aan de hand van welke voorwaarden de zoekgebieden zijn gekozen. Hij geeft aan dat we aan het begin van het proces staan en schetst welke stappen er dit jaar verder gezet gaan worden. Pondera onderzoekt verder of elk zoekgebied mogelijk geschikt is voor windturbines, terwijl Awareness in gesprek gaat met omwonenden, belanghebbenden en inwoners over extra randvoorwaarden voor toekomstige projecten.

Mentimeter vraag: “Op welke manier wilt u betrokken worden bij het proces?”

Hieronder staan de voornaamste conclusies uit de antwoorden samengevat.

20 april
 • Regelmatige informatievoorziening, zowel per mail als op papier
 • Regelmatige vergaderingen of informatieavonden
 • Enquête
22 april
 • Behoefte aan fysieke/digitale informatieavonden en gespreksmogelijkheden
 • Direct contact met de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van keukentafelgesprekken
 • Het betrekken van alle belanghebbenden: omwonenden, natuur- en milieuorganisaties en jongeren worden genoemd
   
28 april
 • Per mail op de hoogte worden gehouden
 • Behoefte aan fysieke/digitale bijeenkomsten
 • raadplegen van omwonenden

Presentatie over het technisch-inhoudelijk onderzoek

Sergej van de Bilt is senioradviseur duurzame energie bij onderzoeksbureau Pondera. Hij geeft aan dat Pondera de komende tijd veel onderzoeken zal uitvoeren, om te kijken of de zoekgebieden inderdaad potentieel geschikt zouden zijn voor het opwekken van windenergie. In zijn presentatie noemt hij welke aspecten in ieder geval worden onderzocht. Hierbij gaat het om zaken als geluid, slagschaduw, gezondheidseffecten, veiligheid, landschap en ecologie.

Mentimeter vraag: “Welke aandachtspunten mist u nog voor het technisch onderzoek?”

Een deel van de antwoorden komt overeen met de aandachtspunten die in de presentatie zijn genoemd door Pondera. We noemen hier de punten die door de aanwezigen geopperd zijn en die niet in de presentatie benoemd zijn Per zoekgebied zijn dat:

19 april: Rooische Heide/Schijndelse Heide ten westen van de Schijndelseweg
 • Planschade/waardevermindering van huizen
 • Effect op toerisme
 • Horizonvervuiling
20 april: Schijndelse Heide ten oosten van de Schijndelseweg
 • Het effect op recreatie en de relatie tot de recreatieve visie van Meierijstad
 • Impact op de ontwikkeling van Vlagheide
 • Waardevermindering van huizen
22 april: Wijboschbroek
 • De mogelijkheid tot het compenseren van verloren natuurgebied
 • Ervaring van omwonenden van windturbines op andere plekken
 • Koppeling van de windturbines en het lokale elektriciteitsnet
 • Het effect op het grondleven
 • Radartoets
 • Het recyclen van de windturbines
28 april: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279
 • Leefbaarheid van het buitengebied/effect op recreatie
 • Koppeling met al bestaande belasting van de omgeving, zoals luchtvaart, de N279
 • Het recyclen van de windturbines na hun levensduur

Afsluiting

Eric Vink sluit de avond af. De presentaties, verslagen, Mentimeter-antwoorden en achtergrondinformatie worden op de website www.duurzaammeierijstad.nl geplaatst. Deze informatie wordt zo actueel mogelijk gehouden. Vragen of opmerkingen kunnen gestuurd worden naar . Uw mail wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.
Hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun tijd en inbreng. De dag na de bijeenkomst hebben alle deelnemers een formulier per mail ontvangen waarin feedback gegeven kon worden over het geplande participatieproces. Op dit formulier hebben wij 107 reacties ontvangen.

Bron: Website Gemeente Meierijstad 28 april 2021

logo zijtaart.nl