Standpunten politieke partijen over deelauto in Zijtaart

Standpunten politieke partijen over deelauto in Zijtaart

Zoals eerder al aangegeven komt de deelauto binnenkort in Zijtaart te staan. Omdat we de Zijtaartse deelauto ook graag in de toekomst beschikbaar willen houden, is het van belang om te weten hoe de lokale politiek staat tegenover gedeeld vervoer. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart voor de deur, vroegen we alle tien deelnemende partijen naar hun standpunt (in max. 100 woorden) over gedeeld vervoer: in het algemeen, in Meierijstad en in Zijtaart.

Van zes partijen ontvingen we een reactie. Deze zijn hieronder te vinden, op volgorde van de kieslijst. Voor het standpunt van de overige partijen verwijzen wij u graag naar de betreffende verkiezingsprogramma’s.

Doe er uw voordeel mee, wanneer u uw stem uit brengt. Mocht u twijfelen tussen twee of meerdere partijen, mogelijk kan de informatie hieronder dan de doorslag geven? U kiest nu, wie er straks voor u kiest.

Veel wijsheid bij het uitbrengen van uw stem,
Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart

 

HIER wil kleinschalige mobiliteitsoplossingen ondersteunen en faciliteren, hier maken we ons nu al hard voor en dit willen we blijven doen. Dit geldt zowel voor Zijtaart als voor alle andere kernen in Meierijstad. Mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid zijn van groot belang. Iedereen moet immers van A naar B kunnen komen en als dit energiezuinig kan is dat een pré.

CDA heeft duurzaamheid (rentmeesterschap) hoog in het vaandel. Het is een van kernwaarden van het CDA. Onze eerste, spontane reactie is dan ook dat wij het idee van de Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart van harte ondersteunen. Als gemeente moeten we dit soort initiatieven ondersteunen waar mogelijk. Bijvoorbeeld subsidie mogelijkheden onderzoeken vanuit provinciale en landelijke bijdragen. Initiatieven als deze mogen rekenen op medewerking van CDA Meierijstad.

VVD: Het provinciebestuur is momenteel volop bezig om na te denken over collectieve vormen van personenvervoer omdat de huidige ov-concessie en de regiotaxicontracten in Oost-Brabant binnenkort aflopen. In het daartoe opgestelde ‘ambitiedocument gedeelde mobiliteit’ wordt het initiatief voor gedeeld vervoer in Zijtaart op pagina 22 genoemd. Het provinciebestuur wil gelden beschikbaar stellen om dit soort vormen van gedeeld vervoer te ondersteunen. Er wordt daarbij van gemeenten cofinanciering verwacht. Wat de VVD betreft sluit Meierijstad zich aan bij het provinciale beleid zodat niet alleen in Zijtaart maar ook in de overige kernen vormen van gedeelde mobiliteit kunnen worden gerealiseerd.

PvdA-GroenLinks ondersteunt graag lokale initiatieven en zeker als ze aansluiten bij haar eigen standpunten. En we liggen dan ook helemaal op één lijn dat het inzetten van elektrische deelauto’s bijdraagt aan de mobiliteit van de inwoners van Zijtaart. Inwoners kunnen met een elektrisch deelauto makkelijker reizen in de eigen kern, Meierijstad of omgeving. Dit draagt bij aan meer sociaal contact en is wat ons betreft een duurzame mobiliteitsoplossing die we zeker toejuichen. Mooi hoe zo’n initiatief lokaal vorm gegeven wordt!

LOKAAL Meierijstad ondersteunt het initiatief “Gedeeld Vervoer” om de volgende redenen die ook in ons verkiezingsprogramma voor de kern Zijtaart zijn opgenomen: Het is een initiatief vanuit de burgers wat draagvlak heeft in het dorp en moet dan ook  serieus genomen worden en waar nodig gefaciliteerd worden. Wij staan voor het behouden / vergroten van de leefbaarheid van Zijtaart. Zijtaart heeft geen OV en gedeeld vervoer biedt kansen in bereikbaarheid. Gedeeld Vervoer is een bijdrage aan een duurzame samenleving en wij stimuleren burgers en bedrijven om duurzaamheidsoplossingen te realiseren.

Gemeentebelang Meierijstad vindt het een goed plan. Het is goed voor het klimaat en voor de cohesie in het dorp. Wij stellen voor na de verkiezingen een voorstel te doen aan de gemeente. Graag overleggen we over de concrete opzet, wat voor rol jullie voor de gemeente zien en hoe dit bij de gemeente aan te kaarten. We willen hier graag mee inhoud aan geven en zien hoe we de uitvoering kunnen faciliteren.

Bron: © redactie Zijtaart.nl en werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart

logo zijtaart.nl