Raad van state veegt het plan voor de N279 van tafel

Raad van state veegt het plan voor de N279 van tafel

Bezwaarmakers zijn tevreden: na jaren van praten, protesteren en procederen is er nu eindelijk duidelijkheid: het plan om de autoweg N279 (Veghel-Helmond-Asten) te gaan ombouwen, kan zo de prullenbak in. Dat heeft de Raad van State vandaag geoordeeld.  

Volgens de Raad is het plan te globaal van opzet. Bovendien is er gewerkt met verouderde verkeerstellingen. De berekeningen van de te verwachten geluidsbelasting van de huizen van omwonenden van deze druk bereden weg zijn daarom niet betrouwbaar. 

De Raad van State heeft het plan van Provinciale Staten daarom vernietigd, blijkt uit het vonnis over de tientallen bezwaren die vanuit geheel Oost-Brabant tegen het plan waren gemaakt. 

Gevoelige slag

Dat vonnis is een gevoelige slag voor Provinciale Staten van Noord-Brabant, dat al nu vele jaren tevergeefs bezig is de verkeersproblemen in Zuidoost-Brabant aan te pakken. Ook een eerder plan, daterend uit het begin van het vorige decennium, kon al de prullenbak in omdat er in de regio geen politieke overeenstemming over bestond.

Het ging daarbij om voltooiing van de zogenoemde Ruit rond Eindhoven, door de aanleg van de weg tussen knooppunt Ekkersweijer boven Eindhoven en de N279 ter hoogte van Aarle-Rixtel en Beek en Donk. 

Het oordeel betekent daarom opnieuw jaren van uitstel van een oplossing voor het zeer regelmatig vastlopende autoverkeer in het oostelijk deel van de regio-Eindhoven. ,,Als de provincie met dit plan verder wil, zal het moeten zorgen voor een nieuwe, deugdelijke onderbouwing", aldus de woordvoerder van de Raad van State. 

Beslissing Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        verklaart de beroepen gegrond;

II.       vernietigt het besluit van provinciale staten van Noord-Brabant van 7 december 2018, kenmerk 70/18;

III.      draagt provinciale staten van Noord-Brabant op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel II wordt verwerkt op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl;

Raad van State geeft de volgende bij de uitspraak horende uitleg:

De Afdeling zal het besluit van provinciale staten van 7 december 2018 tot vaststelling van het inpassingsplan vernietigen. Het vaststellingsbesluit is, gezien de aard van de vastgestelde gebreken, de gevolgen van die gebreken voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de aanpassing van het tracé van de N279 dat zich bevindt tussen de A50 bij Veghel en de A67 bij Asten en de samenhang tussen de plandelen, in zijn geheel in strijd met het recht. Meer in het bijzonder is het vaststellingsbesluit in strijd met een goede ruimtelijke ordening (artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening), met de rechtszekerheid en met artikel 3:2 van de Awb. De Afdeling komt niet meer toe aan een bespreking van de overige beroepsgronden van deze appellanten.

Gelet op de aard van de vastgestelde gebreken en de gevolgen van die gebreken voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de aanpassing van het betreffende deel van de N279 zijn de beroepen van de overige appellanten eveneens gegrond. Wat in die beroepen is aangevoerd, behoeft geen bespreking meer. Omdat op voorhand niet duidelijk is dat de behandeling van de overige beroepen tegen het nu voorliggende plan van belang kan zijn voor een eventueel vervolgbesluit, ziet de Afdeling daar in deze procedure van af.

Hierbij betrekt de Afdeling dat wanneer provinciale staten de ruimtelijke ontwikkeling waarin het plan voorziet willen voortzetten, zij opnieuw onderzoek moeten laten verrichten naar de verwachte toekomstige verkeersintensiteiten en op basis daarvan een nieuwe afweging moeten maken over de tracékeuze, in het bijzonder de noodzaak van de omleiding Dierdonk, het benodigde aantal rijstroken en de inrichting van de weg. Verder zullen provinciale staten opnieuw moeten beoordelen of is voldaan aan de voorwaarden die de Verordening Ruimte Noord-Brabant stelt aan aantasting van het Natuur Netwerk Brabant, waarbij opnieuw moet worden beoordeeld of sprake is van een groot openbaar belang en of er alternatieve locaties of andere oplossingen zijn. Bovendien moet - ook bij een gelijkblijvende tracékeuze en aantal rijstroken - opnieuw onderzoek worden verricht naar de gevolgen van het plan wat betreft onder meer geluid, trilling, lichthinder, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Daarbij moet worden uitgegaan van de nieuwe gegevens over de toekomstige verkeersintensiteiten en van de maximale mogelijkheden van het plan. Vervolgens moeten provinciale staten een nieuwe afweging maken over de aanvaardbaarheid van die gevolgen.

Gevolgen voor verbindingsweg N279 Keldonk naar Industrieterrein Doornhoek/Kempkens

Omdat het provinciale inpassingsplan N279 vernietigd is zal de provincie met een nieuw plan moeten komen. Het MER onderzoek voor de verbindingsweg N279 (Keldonk - Doornhoek/Kempkens), dat in opdracht van de gemeente Meierijstad uitgevoerd zou worden om tot een voorkeurstracé te komen, is hiermee op de lange baan geschoven. Dit omdat deze MER anders verouderd zou zijn als de provincie klaar is met haar nieuwe plan en vanwege het risico dat het MER niet meer goed aansluit op mogelijke wijzigingen in het plan of de onderzoeken voor de N279. De gemeente zou dan een nieuw MER moeten laten maken, wat een behoorlijke kapitaalvernietiging zou zijn. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, maar voorlopig komt er nog geen weg door Zijtaart. 

Bron: © Brabants Dagbladwebsite Raad van State en redactie Zijtaart.nl  15 december 2021

logo zijtaart.nl