Provincie maakt nieuwe start met aanpakken N279

Provincie maakt nieuwe start met aanpakken N279

Om de N279 aan te kunnen pakken, is een projectbesluit nodig (voorheen een Provinciaal Inpassingsplan). Om tot een projectbesluit te komen, start de provincie in mei/juni van dit jaar het formele proces. Dat begint met een verkenningsfase. Participatie loopt als rode draad door dit proces.

Kennisgeving

De provincie zal de formele start en hoe het vervolgproces er op hoofdlijnen uit komt te zien dit voorjaar bekendmaken met het publiceren van een kennisgeving. In die kennisgeving staat onder andere hoe belanghebbenden worden betrokken en wanneer, waarover en hoe iedereen inbreng kan hebben. Ter voorbereiding toetsen we deze beoogde participatieaanpak begin dit jaar bij verschillende omgevingspartijen. Zodra de kennisgeving gepubliceerd is, informeren wij u hier ook over via de website.

Verkenningsfase

Het eerste deel van de verkenning is gericht op het bepalen van welke varianten (oplossingen) kansrijk zijn om nader te onderzoeken. Dat wordt bepaald op basis van nadere analyses en verkeersonderzoek. Maar ook met de input uit het participatieproces met omgevingspartijen, gericht op het in beeld krijgen en zorgvuldig afwegen van de diverse belangen. Een ingenieursbureau start vanaf mei/juni 2024 met de uitwerking van dit proces. De uitkomst van de analyse wordt vastgelegd in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die aangeeft welke varianten op welke effecten voor leefbaarheid en het milieu in de volgende fase nader onderzocht worden in een milieu-effectprocedure. Het NRD wil de provincie voor de zomer van 2025 definitief vaststellen

Uitkomsten verkeersanalyse

De verkenning die dit jaar start vergt niet alleen een open blik en het wegen van ieders belangen, maar ook goed inzicht in de toekomstige ontwikkelingen in het gebied en in de toename van de verkeersdrukte en de gevolgen daarvan. Actuele cijfers vormen een belangrijke basis voor de nog te nemen besluiten over de N279. Onderdeel van de aanpak voor de N279 is daarom een nieuwe verkeersstudie, bestaande uit een verkeersanalyse en een verkeersonderzoek.

De verkeersanalyse is in 2023 uitgevoerd en inmiddels afgerond. Door een onderzoeksbureau is in beeld gebracht hoeveel verkeer nu rijdt over de N279 en in het omliggende gebied, en hoeveel verkeer er in 2040 gaat rijden als geen maatregelen worden genomen. Hiervoor is het Brabant Brede verkeersmodel (BBMA 2022) als basis gebruikt. De resultaten hiervan zijn ook getoetst aan het verkeersmodel van het Rijk (NRM). 

Uit de verkeersanalyse blijkt dat het verkeer op de N279 in de toekomst verder toeneemt. Dit komt onder andere door de groei van het aantal woningen en arbeidsplaatsen en uitbreiding van bedrijventerreinen. Zonder aanvullende maatregelen ontstaat er nog meer vertraging op de N279 en verslechtert de bereikbaarheid van de regio. Naar 2040 toe zal het vrachtverkeer op de N279 verdubbelen door uitbreiding van bedrijventerreinen in de regio en de voorgenomen vrachtwagenheffing van het Rijk. De files op de N279 worden vooral tijdens de spits veroorzaakt door drukte op de kruispunten van de N279 en de aansluitingen op de A50 en A67. Lees hier het volledige rapport ‘Verkeersanalyse N279 Veghel – Asten’.

Vervolg verkeersonderzoek

Door deze verkeersanalyse weten we dus waar er mogelijk knelpunten ontstaan op de N279. Vervolgens bekijken we met het verkeersonderzoek, dat in 2024 wordt gedaan, wat het effect van kansrijke alternatieven en oplossingsvarianten is. In dit onderzoek wordt een breed scala aan varianten gewogen waaronder 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. Het effect van deze maatregelen op milieu en leefbaarheid wordt daarna in de milieu-effectprocedure onderzocht.

Bron: © Provincie Noord-Brabant 25 januari 2024

logo zijtaart.nl