Provinciaal project N279

Provinciaal project N279

De N279 is een drukke verkeersader omdat het de enige noord-zuidverbinding is tussen een aantal belangrijke grote plaatsen. Het noordelijke traject, tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel is in 2016 opgewaardeerd tot 2x2 rijbanen.

N279 Veghel - Asten

De provincie, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het vlotter, veiliger, slimmer en toekomstbestendig maken van de N279.

Provinciale Staten stellen Inpassingsplan N279 Veghel-Asten vast

Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding hebben Provinciale Staten op 7 december 2018 het Inpassingsplan (PIP) voor de N279 tussen Veghel en Asten vastgesteld. Hiermee worden de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de bestaande weg, net als de aanleg van de omleiding Helmond, planologisch juridisch mogelijk gemaakt. Het PIP N279 Veghel-Asten lag tot en met 28 januari 2019 ter inzage (zie ook: Provinciaal Inpassingsplan N279 ter inzage).

Aanpassingen aan de N279

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd. Vorig jaar heeft de provincie met breed draagvlak van bestuurders uit de regio gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279. Dit houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.

Planning

Het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten ligt op dit moment ter behandeling bij de Raad van State in verband met beroepsschriften die zijn ingediend. Vanwege drukte heeft de Raad van State zich echter nog niet uitgesproken over de bezwaren op het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten. Hierdoor loopt de projectplanning helaas achter op de oorspronkelijke planning. Afhankelijk van de uitspraak kan daarna met de aanbesteding worden gestart. Om te zorgen dat er geen verdere vertraging optreedt, worden alle voorbereidingen voor de start van de aanbesteding nu al getroffen.

SmartwayZ.NL

Naast het aanleggen van de weg wil de provincie ook op de N279 nieuwe technologieën toepassen die het gebruik van de weg comfortabeler en veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Onder de noemer SmartwayZ.NL is een pakket maatregelen samengesteld, waaronder slimme verkeerslichten en een slimme bandenspanningsmeter in het wegdek voor vrachtwagens.
SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het slimste mobiliteitssysteem van Nederland.

Minder hinder

Vooruitlopend op de reconstructie van de N279 worden vanuit het programma SmartwayZ.NL ook diverse nieuwe mobiliteits- en vervoersdiensten aangeboden. Zo hebben reizigers voor, tijdens en na de verbouwing alternatieven voor de auto. Het doel hiervan is de hinder tijdens de werkzaamheden te beperken en automobilisten langdurig te verleiden om slimmere en schonere reiskeuzes te maken. Sinds januari 2020 hebben automobilisten in de regio Veghel, Helmond en Asten meer vervoersopties om uit te kiezen. De diensten bestaan onder andere uit elektrische deelauto’s, -fietsen en -scooters die reizigers via één app en mobiliteitskaart kunnen gebruiken, eventueel in combinatie met het OV.

Documenten

Bron: website provincie Noord-Brabant

 

logo zijtaart.nl