Onzekerheid omwonenden N279 duurt nog jaren voort

Onzekerheid omwonenden N279 duurt nog jaren voort

De provincie moet de regie in eigen handen houden als het gaat om de vernieuwing van de N279 en het tempo verhogen bij de voorbereiding en uitvoering. De provincie onderzoekt al jaren op welke manier de N279 Veghel–Asten vlotter, veiliger, slimmer en toekomstbestendig gemaakt kan worden. De provincie is hiervoor een ‘brede belangenbenadering’ opgestart om de gebiedsopgave rond de N279 opnieuw vast te stellen. De aanleiding hiervoor is de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Veghel - Asten op 15 december 2021 door de Raad van State. Uit recente berichtgeving blijkt echter dat daarbij ‘het wiel’ helemaal opnieuw wordt uitgevonden, terwijl er al veel bekend is. 

Knelpunten in de verkeersafwikkeling

Uit de vele onderzoeken in de afgelopen jaren blijkt dat er in de huidige situatie al diverse knelpunten in de verkeersafwikkeling zijn op de N279 Veghel–Asten. Op basis van in het verleden uitgevoerde verkeersberekeningen wordt verwacht dat in de toekomst nieuwe knelpunten ontstaan en bestaande knelpunten groter worden. De huidige knelpunten bevinden zich op de aansluitingen, kruispunten en rotondes. De verkeersproblemen op de N279 Veghel-Asten leiden tot sluipverkeer door omliggende dorpen en kernen en verminderde bereikbaarheid van bedrijfslocaties en woonkernen. Ook de leefbaarheid staat onder druk, vooral door geluidoverlast en slechte luchtkwaliteit.  

Door groei van bestaande bedrijven en de komst van nieuwe aan en nabij de N279 (Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (Helmond), Bemmer (Beek en Donk), De Dubbelen, Doornhoek en Amert (allen Veghel)), nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (zoals Noordkade en Foodpark Veghel) en verbreding van de N279 Den Bosch–Veghel is de verkeersintensiteit op de N279 Veghel–Asten de afgelopen jaren fors toegenomen. Het voornemen Helmond om op doorgaande wegen in Helmond de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/uur zal zorgen voor een verdere toename van de verkeersintensiteit op de N279.

Aanpassing van het bestaande tracé

Uit een recente analyse van de verkeerscijfers blijkt dat het verkeer op de N279 Veghel–Asten nog sneller groeit dan verwacht. Daarom is tempo, naast zorgvuldigheid en betrokkenheid, extra belangrijk bij dit project dat vertraging heeft opgelopen. Op basis van het recente verkeersonderzoek kan de provincie al een nieuwe afweging maken over aanpassing van het bestaande tracé (geen nieuwe infrastructuur: lees ‘provinciale kom-omleggingen’) en het benodigde aantal rijstroken.

Afspraak is nu dat er de komende maanden een plan van aanpak wordt gemaakt, waarna, opnieuw, alle benodigde informatie zal worden verzameld om tot een volledig nieuw ombouwplan te komen. Voordat je het weet, zijn we dan al twee tot drie jaar verder. Nog meer tijd en (belasting)geld aan allerlei onderzoeken besteden is niet doelmatig en ook niet meer uitlegbaar aan de omwonenden van deze provinciale weg die al jaren in onzekerheid leven. Onze boodschap aan de provincie: neem NU de verantwoordelijkheid, houd de regie in eigen handen en verhoog het tempo bij de voorbereiding en uitvoering van dit grote project door de planning te evalueren, de capaciteit daarop af te stemmen en er een hogere prioriteit aan te geven!

Fuik in Veghel

Waar de nieuwe N279 voor alle belanghebbende gemeenten specifieke problemen geeft, zoals Dierdonk voor Helmond en Bakel, is er voor Veghel toch de grootste uitdaging. Een vierbaansweg heeft grote gevolgen want in Veghel zijn in het oorspronkelijk plan namelijk gewoon twee rijbanen ingepland met verkeerslichten. Het verkeer naar Veghel rijdt dan toch in een soort fuik en komt onherroepelijk stil te staan met alle gevolgen van dien: meer sluipverkeer, verslechterende luchtkwaliteit, ergernis en vertraging.

Een eenvoudige oplossing is niet voorhanden omdat er simpelweg geen ruimte is voor vier rijstroken en er in- en uitvoegend verkeer is vanuit de overzijde van het kanaal (industrieterrein Doornhoek via de Corridor) en vanuit aan de N279 liggende bedrijven van industrieterrein De Amert zoals Jumbo en FrieslandCampina. Een omleiding is hier heel lastig omdat dan de aansluiting met de N279 van Veghel naar Den Bosch verloren gaat en daarmee is de verwachting dat het verkeersaanbod niet voldoende af gaat nemen. 

De moeilijke 2.000 meter bij Veghel van het in totaal 30 kilometer tellende tracé naar Asten.

2022 11 07 Onzekerheid omwonenden N279 duurt nog jaren voort

 Bron: © Redactie Zijtaart.nl  7 november 2022

 

 

logo zijtaart.nl