Onderhoud en beheer sloten - Meierijstad

Onderhoud en beheer sloten - Meierijstad

Het beheer en onderhoud van sloten wordt vanaf 1 oktober 2020 op veel plaatsen anders uitgevoerd dan voorheen. Het beheer en onderhoud van de 3 voormalige gemeenten is nu gewijzigd in één en dezelfde werkwijze.

Wij hanteren nu overal dezelfde werkwijze:

1. Sloten met een gedeelde onderhoudsplicht gemeente

Dit zijn vaak bermsloten langs wegen buiten de kom waar de gemeente aan één kant eigenaar is van de grond en particulieren of bedrijven aan de andere kant. Beide partijen zijn ieder 50% verantwoordelijk voor het onderhoud.

  • Sloten langs de verharde wegen maaien wij 1 keer per 2 jaar. Het maaisel ruimen wij ook op. Het andere jaar is de andere onderhoudsplichtige verantwoordelijk voor het maaien van de sloot.
  • De watervoerende V-sloten langs de onverharde wegen maaien wij ook 1 keer per 2 jaar. Het maaisel ruimen wij ook op. Het andere jaar is de andere onderhoudsplichtige verantwoordelijk voor het maaien van de sloot.
  • Voor de ontwatering minder belangrijke C-sloten of greppels langs onverharde wegen en langs landschapselementen schonen wij 1 keer per 6 jaar op. Het gaat dan vooral om het verwijderen van opschot dat hinder kan veroorzaken.

2. Sloten met volledige onderhoudsplicht gemeente

Dit zijn sloten waar de gemeente aan beide zijden van de sloot eigendommen heeft waardoor de onderhoudsplicht 100% bij de gemeente ligt.

  • Watervoerende sloten maaien wij 1 keer per jaar. Wij ruimen daarna het maaisel ook op.
  • Bij sommige belangrijke sloten zal de gemeente 2 keer per jaar de sloot maaien.
  • En in natuurgebieden worden voor de ontwatering minder belangrijke C-sloten of greppels 1 keer per 6 jaar door ons opgeschoond. Het gaat dan vooral om het verwijderen van opschot dat hinder kan veroorzaken.

3. Sloten binnen de bebouwde kom

Dit zijn sloten in de bebouwde omgeving die bijna altijd belangrijk zijn voor de ontwatering van het stedelijk gebied of bedrijventerreinen.

  • Wij maaien dan 1 keer per jaar de sloot en ruimen daarna het maaisel op.
  • Bij sommige belangrijke sloten maaien wij 2 keer per jaar.

De sloten in beeld

Wilt u weten of de gemeente de sloot langs uw persceel maait? Kijk dan op deze kaart.

Gebiedsontwatering en waterkwaliteit

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de gebiedsontwatering en de waterkwaliteit. Binnen de gemeente Meierijstad zijn dat Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel. In hun Keur hebben de waterschappen hun regels voor het onderhoud van watergangen en oppervlaktewateren opgenomen, waaronder regels over de onderhoudsplicht. Het beheer en onderhoud van de gemeente is gebaseerd op de regels in de Keur.

In hun Legger van oppervlaktewateren hebben de waterschappen de belangrijkste watergangen  opgenomen in hun gebied. Het betreft de primaire (A) en secundaire (B)  watergangen waarvoor eisen zijn opgesteld voor o.a. het beheer en onderhoud vanwege de belangrijke functie voor de gebiedsontwatering. A-watergangen beheert het Waterschap daarom zelf. C-watergangen vindt men niet belangrijk genoeg voor opname op de legger.  U kunt de regels voor het beheer en onderhoud vinden op de websites van de waterschappen: Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel

Bron: website Gemeente Meierijstad november 2021

logo zijtaart.nl