Nieuwjaarstoespraak Burgemeester van Rooij: Bruggen bouwen

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester van Rooij: Bruggen bouwen

Beste inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen, maatschappelijke en religieuze organisaties, brandweer en politie, andere verbonden partijen en belangstellenden.

Als burgemeester van Meierijstad heet ik u vanavond van harte welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Meierijstad. Een hartelijk welkom mede namens: 

  • de gemeenteraad
  • ons college 
  • onze medewerkers

Een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en samen te zijn. In een gezellige sfeer. 
Goed om hier op dit moment met elkaar de verbinding te zoeken en te toosten op een gelukkig, gezond en vreedzaam 2023. 
Een jaar om de brug te blijven slaan naar elkaar. Iedereen is daarbij nodig. 

Dromen

“Dromen zijn bedoeld om de weg vrij te maken om een andere werkelijkheid te bedenken”. Dit is een uitspraak van Floris Alkemade, voorzitter van onze Raad van Verbeelding en die uitspraak past wat mij betreft precies bij het tijdsgewricht waarin we ons nu bevinden: er is veel aan de hand, veel mensen maken zich zorgen. Gaan we door op de weg die we nu als samenleving en gemeente bewandelen of werken we aan een andere toekomst? Durven we daarbij te dromen en buiten bestaande kaders te denken?

Covid heeft ons geleerd hoe kwetsbaar we zijn bij een wereldwijde pandemie. De vraagstukken rondom klimaat en energie drukken ons met de neus op de kwetsbaarheid van onze planeet en afhankelijkheid van grondstoffen. De oorlog in Oekraïne toont de kwetsbaarheid van onze westerse veiligheid. De stroom vluchtelingen laat de kwetsbaarheid zien van onze grenzen en onze opvang van vluchtelingen. De stikstofdiscussie geeft zorgen bij veel ondernemers en tegelijk is er de noodzaak tot verandering voor de bescherming van onze natuur en een duurzame voedselproductie. 

Grote opgaven en veranderingen, die soms met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken in de onrust en onzekerheid bij mensen. In onze gemeente is er onzekerheid, onder meer vanwege de gestegen energiekosten en de kosten voor het dagelijks levensonderhoud. Sommige mensen zijn extra geraakt en zitten met grote geldzorgen.
Bruggen slaan naar elkaar, naar elkaar omkijken en – als dat mogelijk is – welvaart delen, dat is de opgave waar we in de samenleving voor staan.

Deze tijd vraagt veel incasserings- en aanpassingsvermogen voor de korte termijn. Het zet aan tot denken over een andere toekomst op lange termijn. Een toekomst waarin we onze zekerheden en verworvenheden misschien moeten herzien, in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. 

De Raad van Verbeelding die we enkele jaren geleden hebben ingesteld, de Dag van de Verbeelding en de Atlas van Verbeelding zijn bedoeld ter inspiratie, om te dromen over een andere werkelijkheid, een nieuwe toekomst voor Meierijstad en de inwoners van nu en morgen. Het vormgeven van die toekomst heeft meer kans van slagen als we dat sámen doen, met jong en oud, met ondernemers, met organisaties en gemeente en met u: als we de brug weten te slaan naar elkaar. 

Daarom zetten we in 2023 het proces van Verbeelden door, onder andere door het instellen van een Jongerenraad van Verbeelding. Jonge mensen hebben goede ideeën als het gaat over hun toekomst. Ik deel van harte het vertrouwen dat onze Koning, Willem Alexander uitsprak in onze jeugd, hun verantwoordelijkheidsgevoel en flexibiliteit. 
We werken toe naar een Toekomstvisie voor Meierijstad 2035 en een Omgevingsvisie. Het is mooi om te zien dat veel meer organisaties om ons heen nadenken over die toekomst. Waar mogelijk zullen we bruggen slaan naar die andere toekomstvisies.

Thuis in Meierijstad

Thuis in Meierijstad is de titel van het Collegewerkprogramma dat breed is ondersteund door onze gemeenteraad. De uitdagingen die daarin zijn opgenomen zijn niet gering. De bedoeling is nadrukkelijk dat met al die investeringen en plannen voor de komende jaren, iedereen in Meierijstad kan meedoen en zich thuis voelt. Een extra uitdaging voor onze gemeenteraad en college!

Een heel bijzondere opgave is komend jaar de opvang van vluchtelingen. Hoe gaan we zorgen dat deze nieuwe inwoners zich welkom voelen in Meierijstad en zich ook thuis voelen? Hoe doen we dat met mensen die letterlijk huis en haard zijn ontvlucht, kampen met trauma’s en soms al vele malen in ons land van noodopvang naar noodopvang zijn gesleept?

Het was hartverwarmend hoe mensen in Meierijstad afgelopen jaar de Oekraïense vluchtelingen hebben ontvangen. Vrijwilligers, het bedrijfsleven en welzijnsorganisaties hebben zich hier enorm voor ingezet. Ik hoop van harte dat we dit jaar, op dezelfde voet, een nog grotere groep Oekraïners kunnen opvangen en werk, school en zorg kunnen aanbieden. Helaas is het zo dat er in veel meer landen van de wereld nog steeds oorlog is. Het maakt me trots dat aan het einde van vorig jaar onze gemeenteraad unaniem was en we ernaartoe werken dat we dit jaar zo’n 1000 mensen extra een thuis of een tijdelijk thuis kunnen bieden in Meierijstad, Oekraïners en andere vluchtelingen en statushouders. En dat in het besef dat er al een stevige opgave ligt om te voorzien in de huidige woningbehoefte. Gelukkig hebben werkgevers, woningcorporaties en anderen hun medewerking toegezegd, desondanks blijft de totale opgave aan woningbouw zeer uitdagend en vraagt om creatieve oplossingen. Het zal zeker hier en daar gaan schuren, maar ik heb er vertrouwen in dat we ook hierin de brug naar elkaar zullen slaan. Samen gaat het ons lukken om voor meer mensen een Thuis in Meierijstad te bieden. 

Vertrouwen

Dat vertrouwen heb ik ook, dames en heren, over de bezorgdheid bij mensen over oplopende tegenstellingen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft daar eind van het jaar een rapport over uitgebracht ‘Burgerperspectieven’. Hieruit blijkt dat, over de jaren heen, we het over veel meer met elkaar eens zijn dan mensen denken. Toch is er die bezorgdheid bij veel mensen in dit land. Ik hoop, maar heb er ook vertrouwen in, dat we samen iets kunnen betekenen in het wat wegnemen van die zorgen. Vooral ook door de wijze waarop wij hier in Meierijstad met elkaar omgaan en hoe de politiek en onze gemeenteraad met inwoners samen zoeken naar passende oplossingen; sámen want de coöperatieve gedachte is immers hier uitgevonden. Laten we die manier van samenwerken koesteren en positief het nieuwe jaar vastpakken.

Wens

We leven in een tijd waarin het samenleven een beroep doet op samen. Ons allemaal. Een tijd waarin we op zoek moeten naar woorden en daden die een brug kunnen slaan tussen mensen. In die zin is een brug een mooie metafoor: een brug verbindt de ene oever met de andere. 

Mijn wens voor komend jaar is dan ook om samen die bruggen met elkaar te blijven bouwen.

Dat wens ik u, ons, bij de start van 2023. 

Herdenken

Samen heeft aan het begin van het nieuwe jaar betekenis: een moment waarin we ons verbonden voelen met onze dierbaren. Dat geldt ook voor de dierbaren die we moeten missen. Mensen die voor ons van betekenis blijven. Laten we daarbij de mensen die ernstig ziek of eenzaam zijn niet vergeten. 

Het is ook een moment om na te denken over dit nieuwe jaar en wat nu weer komen gaat. En uit te zien naar een mooie toekomst van Meierijstad, waarin we samen-werken, een thuis te maken voor onszelf en anderen. 

Want wie een brug legt naar een ander, kan altijd heen… en terug. 

Graag hef ik met u het glas op een inspirerend 2023, met nieuwe inzichten en uitzicht op onze toekomst. Voor u, voor ons en voor Meierijstad!
Een goed 2023! 

Ir. C.H.C. van Rooij,
Burgemeester van Meierijstad

logo zijtaart.nl