Nieuwe werkwijze gemeente Meierijstad bij complexe bouwplannen

Nieuwe werkwijze gemeente Meierijstad bij complexe bouwplannen

Gemeente Meierijstad zet een belangrijke stap in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. De gemeente begint namelijk vanaf 15 februari met het werken met de zogenaamde Intake– en Omgevingstafel. Inwoners en ondernemers met grote, complexe bouwplannen gaan eerst aan tafel met alle belanghebbenden, vóórdat ze hun omgevingsvergunning aanvragen. Deze nieuwe manier van werken komt in plaats van de huidige werkwijze; het indienen van een (vooroverleg) principeverzoek.

De Omgevingswet moet zorgen voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden aan de voorkant betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving, draagt bij aan een goede omgevingskwaliteit.

Grote, complexe (ver)bouwplannen

De nieuwe werkwijze geldt voor vergunningaanvragen voor bouwinitiatieven met een grote invloed op de leefomgeving, die niet binnen een bestaand bestemmingsplan vallen. Dit zijn bijvoorbeeld plannen voor een nieuw appartementencomplex, de bouw van seniorenwoningen, de uitbreiding van een sportpark, de wijziging of uitbreiding van een (agrarisch) bedrijf of het plaatsen van tiny houses.

Samen aan de Omgevingstafel

De eerste stap in deze nieuwe werkwijze bij een complex initiatief is de bespreking van het initiatief op de Intaketafel. Daar wordt onderzocht of het initiatief kansrijk is en het plan bijdraagt aan de leefomgeving in de gemeente. Als een initiatief kansrijk is, volgt de tweede stap.

De initiatiefnemer gaat dan met belanghebbenden en betrokken overheidspartijen aan de omgevingstafel om samen de haalbaarheid van het initiatief vanuit verschillende invalshoeken te bespreken.
Naast de Omgevingstafel, overlegt de initiatiefnemer ook met buren en andere belanghebbenden. Na één of meer tafels vindt een afgewogen beoordeling plaats van de haalbaarheid van het initiatief en weet de initiatiefnemer of een vergunning kan worden aangevraagd of aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan, voordat er een vergunning kan worden aangevraagd.

De derde en laatste stap is vervolgens het indienen van de vergunningaanvraag door de initiatiefnemer. Als de initiatiefnemer de aanvraag indient conform is besproken aan de Omgevingstafel, dan kan de vergunning in acht weken worden verleend.

Wethouder Jan Goijaarts is blij met de invoering van de nieuwe werkwijze: “Via de Omgevingstafel wordt de omgeving eerder geïnformeerd en betrokken bij de plannen van een initiatiefnemer. Hierdoor kan de omgeving al in de voorbereidende fase haar stem laten horen. Door nu al te beginnen met deze manier van werken, kunnen zowel initiatiefnemers als de gemeente ervaring opdoen met deze methode. Zo bekijken we als gemeente steeds waar het eenvoudiger kan en hoe nog beter rekening gehouden kan worden met de (leef)omgeving.”

Omgevingswet 2022

Er zijn op dit moment veel wetten en regels voor onze fysieke leefomgeving. Op 1 juli 2022 worden deze, met de komst van de nieuwe Omgevingswet, vereenvoudigd en samengevoegd.
De invoering van de Omgevingswet is een grote klus én een kans voor iedereen die erbij betrokken is: gemeente, inwoners en ondernemers. De rol van de overheid verandert en er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners en ondernemers nemen, door de toenemende beschikbaarheid van informatie, steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt ze vaker bij het ontwikkelen van plannen.

Meer informatie

Meer informatie over deze nieuwe werkwijze is te vinden op www.meierijstad.nl/omgevingsvergunning, onder ‘afwijken van het bestemmingsplan’.

Bron: © website gemeente Meierijstad 17 februari 2022

logo zijtaart.nl