Nieuwe randvoorwaarden voor zonneparken in Meierijstad

Nieuwe randvoorwaarden voor zonneparken in Meierijstad

Meierijstad heeft nieuwe randvoorwaarden voor grondgebonden zonneparkinitiatieven. Die staan in het ‘Afwegingskader grondgebonden zonnepark initiatieven’. Het college heeft dit vastgesteld als uitwerking van het in mei ‘23 door de raad vastgestelde Beleidskader duurzame energie opwek.

Afwegingskader grondgebonden zonnepark initiatieven in de praktijk

Gemeente Meierijstad heeft afgelopen jaren al ervaring opgedaan met zonneparkplannen. De evaluatie van die aanpak en de opgedane ervaringen leverde belangrijke leerpunten op. De gemeente geeft invulling aan de eigen wens en aan de roep uit de samenleving om als gemeente meer regie te houden. Het nieuwe Afwegingskader biedt veel duidelijker handvatten bij de beoordeling, selectie en realisatie van zonneparkprojecten. De insteek is om de mogelijke negatieve gevolgen op de omgeving tot een minimum te beperken. De betrokkenheid van omwonenden en belanghebbenden wordt vergroot en beter geborgd.
Het kader is opgesteld in overleg met partners zoals het POM (Platform Ondernemend Meierijstad), Platform Natuur en Landschap Meierijstad, ZLTO, waterschappen Aa en Maas en De Dommel, en Kunststichting Meierijstad.

Tranche 2024: Onafhankelijk van electriciteitsnetwerk

Meierijstad wil in 2024 én in 2026 een nieuwe tranche voor elk 33 hectare openen; een tranche is een inschrijfperiode waarin initiatiefnemers hun plan voor een zonnepark kunnen aanmelden. De gemeente toetst elk ingediend plan aan de standaard randvoorwaarden; Maar ze stelt ook een extra randvoorwaarde die specifiek voor die ene tranche geldt; daarmee stuurt de gemeente. De tranche voorwaarde voor 2024, focust op onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Zonneparken mogen dus géén directe levering of aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. Hiermee voorkomt de gemeente dat het net nog meer belast wordt en het zonnepark andere duurzame (energie)ontwikkelingen in Meierijstad in de weg staat.

Randvoorwaarden

Elk nieuw initiatief toetst de gemeente voortaan op 5 onderdelen.
Ten eerste moet het initiatief voldoen aan meerdere algemene voorwaarden, zoals het aanleveren van alle benodigde documenten, en het aantonen van grondbeschikking. Ten tweede moet het initiatief op de juiste manier ruimtelijk en landschappelijk worden ingepast. Hiervoor zijn negen eisen opgesteld. Ten derde moet de initiatiefnemer veel aandacht besteden aan procesparticipatie en financiële participatie. Voorgenomen participatieactiviteiten en de manier om minimaal 50% lokaal eigendom te borgen moeten bij de indiening al duidelijk worden beschreven. Ten vierde moet het zonnepark meerwaarde genereren; dat wil zeggen dat het naast opwek van zonne-energie ook bij moet dragen aan andere maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Natuur en biodiversiteit zijn hierin leidend en het is dan ook veréist om hier voldoende aandacht aan te besteden. Ten vijfde moet de initiatiefnemer twee of meer verschillende functies actief combineren. Dit heet multifunctioneel ruimtegebruik. Het zonnepark draagt dus náást de opwek van zonne-energie ook bij aan andere opgaven op dezelfde grond; bijvoorbeeld zonnepanelen in combinatie met waterberging of zonnepanelen als teelt-ondersteunende voorzieningen.

Zon op land is slechts 1 spoor

De gemeente onderzoekt dit jaar de mogelijkheden van zonnepanelen boven parkeren, op gevels en op reststroken (zoals bermen); ook uitbreiding van productie van ‘groen gas’ (biogas) wordt op dit moment verkend. Wethouder Menno Roozendaal: “We bewandelen dus meerdere sporen tegelijk als het gaat om de noodzakelijke opwek van duurzame energie. Tegelijkertijd blijkt uit de berekeningen dat we in Meierijstad ook zon op land nodig hebben, om onze klimaatdoelen te halen. Daarom heeft de raad 130 hectare tot 2030 toegezegd bij de vaststelling van het beleidskader.”
Ondertussen zet de gemeente al vol in op energiebesparing. De wethouder: “Onze aandacht gaat nu vooral naar inwoners met een minimum inkomen en naar bewoners van woningen met een slecht energielabel. Daar valt de meeste winst te behalen. We doen dat heel gericht samen met energiebespaarcoaches van de Coöperatie Sociaal Werk en de energiecoaches van Energiecoöperatie Meierijstad”. Het Nationaal Isolatie Programma gaat bovendien een versnelling betekenen in de isolatie van koopwoningen met een laag energielabel en lage WOZ-waarde; De gemeente werkt dit nu uit voor Meierijstad.

Bron: © Gemeente Meierijstad 5 maart 2024

logo zijtaart.nl