Nieuwe Dorpsraad werkgroep N279 om belangen Zijtaart te behartigen

Nieuwe Dorpsraad werkgroep N279 om belangen Zijtaart te behartigen

Zoals eerder gemeld is de provincie Noord-Brabant opnieuw gestart met onderzoek naar de opwaardering van de N279 na het van tafel vegen van het vorige plan door de Raad van State. Dorpsraad Zijtaart is door de provincie gevraagd bij te dragen aan het proces van totstandkoming van een nieuw plan door het beoordelen of een ieders belangen voldoende behartigd worden. De dorpsraad heeft geen directe invloed op de oplossing die de provincie gaat voorstellen, de zogenaamde voorkeursvariant, maar kan wel door middel van de belangentafels aangeven waar de 'knelpunten' voor Zijtaart zitten. 

Naast deze vertegenwoordiging in de belangentafels heeft de dorpsraad een werkgroep N279 in het leven geroepen om de belangen van Zijtaart breed te vertegenwoordigen en om er zeker van te zijn dat Zijtaart gehoord wordt.  Deels is dit bij en met de provincie, maar zeker ook bij de gemeente omdat ook zij in de stuurgroep van het project vertegenwoordigd zijn en een grote stem hebben. Beïnvloeding van beide partijen is in de ogen van de dorpsraad noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de voor Zijtaart minst slechte oplossing gekozen wordt.

Doel van belangentafels

Het doel van de belangentafel is het reflecteren, toetsen en bediscussiëren van de plannen voor de N279 vanuit de invalshoeken van de verschillende belangen. Zoals eerder aangegeven worden op de belangentafel geen besluiten genomen en geen inhoudelijke keuzes gemaakt. Een onafhankelijke voorzitter faciliteert de belangentafels. Onder leiding van de voorzitter en een aantal leden van de belangentafel, wordt een schriftelijk advies opgesteld welke wordt aangeboden en gepresenteerd aan de stuurgroep N279 van januari 2025. Dit om beeld en geluid te geven aan het doorlopen proces.

De provincie vindt het fijn om te merken dat de meeste partijen erin geslaagd zijn om afgevaardigden te benoemen die aan de belangentafels deelnemen namens het belang van inwoners, ondernemers, natuur/cultuurhistorie en landbouw. Per deelgebied (3) komen de belangentafels op vier momenten in het proces samen:

  1. Voor de zomer 2024: kennismaking en toelichting op het proces en het bespreken van de geïnventariseerde aandachtspunten, waarden en belangen.
  2. September 2024: terugkoppeling opgehaalde punten en verwerking input, toelichten van de mogelijke oplossingsrichtingen die nader worden onderzocht en bespreken van de aandachtspunten vanuit de verschillende belangen op deze oplossingsrichtingen.
  3. November 2024: terugkoppeling hoe aangedragen aandachtspunten zijn meegenomen in de totstandkoming van de kansrijke alternatieven en hierop te reflecteren.
  4. Januari 2025: terugkoppeling van de eindproducten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA), bespreken van het advies van de belangentafels aan de stuurgroep, evaluatie van de belangentafels.

Werkgroep N279 van de dorpsraad

De werkgroep van de dorpsraad bestaat momenteel uit drie dorpsraad leden en drie andere inwoners van Zijtaart, de voormalige actiegroep 'Houd Zijtaart leefbaar' is gevraagd ook deel te nemen in de werkgroep, gezien de ervaring die zij hebben met het voorgaande project.  Mocht u inwoner zijn en mee willen denken in de werkgroep stuur ons dan een e-mail met uw naam en mobiele nummer.  De werkgroep gebruikt een Whatsapp community (soort groep) om onderling te communiceren en afspraken te maken. 

Kijk op Zijtaart.nl/n279 voor alle informatie over het nieuwe N279 project.

Bron: © Dorpsraad Zijtaart 11 juli 2024 

logo zijtaart.nl