Nieuw beleid voor opwek duurzame energie in Meierijstad

Nieuw beleid voor opwek duurzame energie in Meierijstad

Gemeente Meierijstad wil op een andere manier omgaan met initiatieven voor de opwek van duurzame energie. Ze wil zelf meer regie houden en een actieve rol vervullen bij de omgevingsdialoog, inwoners mee laten profiteren van opbrengsten en de schaarse grond
bij voorkeur voor dubbelfuncties inzetten. Ook stelt ze een onderzoek naar een lokaal investeringsplatform voor; en naar de haalbaarheid van opwek van zonne-energie boven parkeren, op gevels en op reststroken. Dat schrijft het college in het nieuwe ‘Beleidskader
duurzame energie opwek’. Op 25 mei buigt de gemeenteraad zich over het voorstel. 

Belangen in beeld door participatie

Meierijstad heeft als doel om CO2-neutraal te zijn in 2050 en daarvoor is opwek van duurzame energie op eigen grondgebied noodzakelijk. Wethouder Menno Roozendaal kijkt met een goed gevoel terug op het uitgebreide participatietraject dat gelopen is om tot het nieuwe beleid voor opwek te komen. “Het is een uitdaging om inwoners enthousiast te krijgen om mee te denken bij zoiets abstracts als een beleidskader. Terwijl de zaken die eruit voortvloeien een forse invloed hebben op hun leefomgeving. We hebben daarom van alles ingezet om er meer en meer diverse groepen mensen bij te betrekken: laagdrempelige onlinebijeenkomsten en enquêtes, speciale activiteiten voor jongeren, themabijeenkomsten over specifieke deelonderwerpen en we gingen de straat op. En met meer georganiseerde belanghebbenden zijn we meermaals samen echt dieper op de materie ingaan. Met deze aanpak hebben we zoveel mogelijk verschillende belangen in beeld gekregen en verwerkt. En dat was ook ons doel van de participatie”.

Geen locaties aanwijzen

In het kader staan de algemene voorwaarden die voor élke vorm van duurzame energie opwek op land gaan gelden (bijv. zon, wind, geothermie, aquathermie, biomassa); Voor zonneparken zijn aanvullend specifieke voorwaarden geformuleerd. Het beleidskader doet géén uitspraken over concrete locaties waar zonneparken kunnen komen. Zulke gebiedspecifieke uitspraken komen later in de nog op te stellen Toekomstvisie/Omgevingsvisie. Er zijn immers ook andere ruimte vragende opgaven zoals voor woningbouw, en natuur. Omdat de ruimte schaars is, wil de gemeente ruimteclaims integraal bekijken en beoordelen.

Lopende plannen

Op dit moment lopen er verschillende initiatieven voor zonneparken. Een enkele is al vergund (Mastadriehoek Nijnsel, initiatiefnemer Solisplan), anderen bereiden hun vergunningsaanvraag voor (Schootsedijk Olland, initiatiefnemer ZonXP; Schootsedijk Olland, initiatiefnemer Statkraft). Anderen (Vlagheide Eerde, initiatiefnemer Afvalzorg; Sterrebos Sint-Oedenrode, initiatiefnemer OpenNRG) zijn nog in afwachting van een principe-uitspraak van het college. Die 5 initiatieven maken deel uit van de eerste tranche uit 2020. Voor die projecten verandert er niets als het nieuwe beleid wordt vastgesteld; zij vallen nog onder de ‘oude’ regels. Ook de 4 geplande windmolens van Veghel Win(d)t nabij de A50 vinden gewoon doorgang. 

Het college stelt voor in 2024 en in 2026 nieuwe tranches van elk 33 hectare open te zetten voor zon op land. Daarnaast wil ze tot 2030 66 hectare uit kunnen geven, buiten de tranches om; “Op die manier zijn we flexibel om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en op lokale initiatieven die zich aandienen”, aldus de wethouder.

Bron: © Gemeente Meierijstad 11 april 2023

logo zijtaart.nl