Meierijstad geeft biodiversiteit een prominente plek

Meierijstad geeft biodiversiteit een prominente plek

Meierijstad gaat aan de slag om de biodiversiteit, ofwel verscheidenheid aan soorten planten en dieren, in de gemeente te beschermen en verbeteren. Het college stelde vlak voor het zomerreces het nieuwe biodiversiteitsbeleid 2022-2030 vast.

Stevige ambitie: beschermen én verbeteren

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Dat leidt tot minder voedselproductie, meer ziekten en plagen en de natuur kan minder goed de gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Meierijstad had al langer ambities om lokaal deze neergang van biodiversiteit tegen te gaan. In de duurzaamheidsvisie uit 2018 staat dat de biodiversiteit minimaal gelijk moet blijven. De nieuwe coalitie deed daar nog een schep bovenop in het coalitieakkoord: de gemeente wil ook verbetering. “Dit beleidsstuk is hard nodig” zegt wethouder Jan van Burgsteden. “Want biodiversiteit moet een veel nadrukkelijker plek krijgen in de afweging van verschillende belangen. Als daarbij dilemma's ontstaan delft biodiversiteit tot nu toe al gauw het onderspit. Door voortaan áltijd uit te gaan van behoud van biodiversiteit, stimuleren we onszelf en andere partijen om naar alternatieven en oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld in het verkeer: hoe combineer je goed zicht en verkeersveiligheid met bloemrijke bermen? Of hoe garandeer je waterafvoer in sloten als je minder frequent maait?”

Bestaande én nieuwe maatregelen

Er gebeurt in Meierijstad al veel om de biodiversiteit te beschermen en verbeteren. De gemeente heeft bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor biodiverse beplanting in het openbaar groen; zijn er verschillende subsidieregelingen voor natuuraanleg en klimaatadaptatie. En werkt de gemeente met het bedrijfsleven aan groenere bedrijventerreinen. Dit nieuwe biodiversiteitsbeleid bundelt al deze bestaande activiteiten. En vult deze aan met nieuwe maatregelen. Zo wil het college samen op trekken met de agrarische sector, om biodiversiteit in het buitengebied te stimuleren.

Beleid opgesteld samen met partners

Het beleid is opgesteld samen met waterschappen Aa en Maas en De Dommel, woningcorporaties Area en Woonmeij, ZLTO, Platform Natuur en Landschap en Platform Ondernemend Meierijstad. Deze partners willen ook allemaal in de uitvoering betrokken zijn. Inwoners konden in een enquête aangeven wat zij nodig hebben om zelf de biodiversiteit in hun tuin of woning te stimuleren. Ook daaruit bleek een grote bereidheid, maar inwoners gaven ook aan niet altijd te weten hoe ze het aan kunnen pakken. Daarom wil de gemeente stevig inzetten op voorlichting

Raad aan zet voor vaststelling en budget

In september is de gemeenteraad aan zet en neemt een besluit over het nieuwe biodiversiteitsbeleid. Er is al een concept uitvoeringsprogramma met concrete acties. Het college stelt dat programma definitief vast als de begroting bekend is. Dan wordt ook duidelijk of het benodigde extra geld beschikbaar is.

Bron: © Gemeente Meierijstad 3 augustus 2022

logo zijtaart.nl