LOKAAL Meierijstad stelt vragen over woningbouw Zijtaart-zuid

LOKAAL Meierijstad stelt vragen over woningbouw Zijtaart-zuid

Onlangs heeft LOKAAL Meierijstad vragen gesteld aan de wethouder over de bouwplannen in Zijtaart. In september 2021 is het bestemmingsplan Zijtaart Zuid reeds goedgekeurd en nog steeds zien de inwoners geen activiteiten op de locatie. Wij van LOKAAL zien heel graag dat er ook in de kleine kernen gebouwd wordt wat de leefbaarheid zeer ten goede komt. Hieronder de vragen welke zijn beantwoord door wethouder J. van Burgsteden:

  1. Klopt het dat het plan vertraging oploopt? Zo ja, kan worden toegelicht wat de reden hiervan is. Zo nee, kan worden toegelicht waardoor er nog geen actie te zien is.
  2. Welke stappen moeten nog gezet worden voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden?
  3. Is het bekend wanneer er kan worden gestart met het bouwrijp maken van het plan?

Wethouder J. van Burgsteden formuleert op deze vragen het volgende antwoord:

In mei 2023 heeft het college ingestemd met de verkaveling en woningtypologie voor het woningbouwplan Zijtaart Zuid. In het persbericht dat naar aanleiding van dit voorstel is verschenen is opgenomen dat het bouwrijp maken eind 2023 zou kunnen worden afgerond en dat begin 2024 de eerste woningen in verkoop kunnen worden gebracht. Hierbij is er van uit gegaan dat er rond de zomer van 2023 een overeenkomst met de ontwikkelaar zou zijn over de verkoop van gronden. De gesprekken met de ontwikkelaar zijn echter nog gaande. Desondanks zijn de voorbereidingen voor het bouwrijp maken wel voortgezet. De bestekstekeningen zijn gereed gemaakt, de watervergunning is aangevraagd en het plan is ingediend bij de nutspartijen. In januari 2024 zal de aanbesteding van het bouwrijp maken worden gestart. In het tweede kwartaal van 2024 zullen vervolgens de werkzaamheden in gang worden gezet. Vanwege capaciteits- en leverantieproblemen zijn de afgelopen tijd de wachttijden bij Enexis flink opgelopen (naar 1 tot 1,5 jaar). Voor de locatie Zijtaart Zuid betekent dit dat er pas eind 2024 een elektriciteitsnet kan worden aangelegd en daarmee het bouwrijp maken kan worden afgerond. Na afronding van het bouwrijp maken kan de grond geleverd worden aan de ontwikkelaar. De ontwikkelaar kan vervolgens starten met de bouw. Na akkoord met ontwikkelaar over verkoop grond, kan de ontwikkelaar starten met voorbereidende werkzaamheden (verkoop woningen en aanvraag omgevingsvergunningen) voorafgaand aan levering grond in gang zetten. Verwacht wordt dat er spoedig akkoord komt vanuit de ontwikkelaar over verkoop van grond en er 1e helft 2024 kan worden gestart met de verkoop van de eerste fase. De gemeente zal zelf de vrije kavels in het plan in verkoop brengen. Daarnaast wordt er begin 2024 door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd over de ontwikkeling van het CPO-kavel in de noordwesthoek van het plangebied.

Tijdslijn

Als we bovenstaand antwoord van de wethouder in een tijdslijn zetten voor u dan ziet deze er ongeveer zo uit:

sep 2021 Goedkeuring bestemmingsplan Zijtaart Zuid
mei 2023
instemming college verkaveling en woningtypologie
juni 2023 start onderhandeling met ontwikkelaar
aug 2023 start voorbereidingen bouwrijp maken, bestekstekeningen zijn gemaakt, watervergunning is aangevraagd en het plan is ingediend bij de nutspartijen
jan 2024 start aanbesteding bouwrijp maken
mrt 2024 Bijeenkomst CPO bouwen door gemeente
juni 2024 start bouwrijp maken
aug 2024 start verkoop en vergunningsaanvragen
jan 2025 aanleg electriciteitsnet en afronding bouwrijp maken
feb 2025 start bouw 

Bron: © Lokaal Meierijstad 22 januari 2024

 

logo zijtaart.nl