Groen licht voor woningbouw in Zijtaart

De vraag naar woningen is groot. Ook voor Zijtaart is er behoefte aan nieuwe woningen. Dat bleek al uit de woonbehoefte kleine kernen in de Woonvisie en het woononderzoek van de dorpsraad. Het college speelt graag in op deze behoefte door ten zuiden van Zijtaart de realisatie van een nieuwe woonwijk mogelijk te maken.

85 woningen

Het woningbouwprogramma voor de nieuwe wijk bestaat in de eerste fase uit de bouw van maximaal 50 woningen voor starters en senioren, aangevuld met enkele woningen in het duurdere segment. Minimaal 25% van het plan bestaat, zoals afgesproken in de Woonvisie, uit sociale huurwoningen. Afhankelijk van de vraag naar woningen in Zijtaart, kan in de toekomst gekozen worden voor een tweede, aanvullende bouwfase met maximaal 35 woningen.

Dorpsraad en werkgroep Wonen

De dorpsraad en de werkgroep Wonen in Zijtaart hebben meegedacht met dit plan en een woononderzoek gehouden onder hun achterban. Hieruit bleek dat er vooral onder starters en senioren een woningbehoefte is.

De woningbouwlocatie staat in de structuurvisie Zijtaart al genoemd als ontwikkel locatie. Om woningbouw mogelijk te maken, moet in het bestemmingsplan de bestemming worden gewijzigd van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. Het nieuwe bestemmingsplan ‘Zijtaart Zuid’ ligt vanaf vrijdag 13 november 2020 voor zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Meierijstad en is digitaal te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.