Gemeenteraad voelt niets voor extra verhoging Onroerend Zaak Belasting

Gemeenteraad voelt niets voor extra verhoging Onroerend Zaak Belasting

Het ziet er niet naar uit dat de gemeenteraad van Meierijstad de Onroerend Zaak Belasting (OZB) volgend jaar éénmalig extra gaat verhogen om de inflatie van de jaren 2022 t/m 2024 te corrigeren. Het college van B & W stelt dat wel voor aan de raad, maar in de commissie-vergadering die donderdagavond plaatsvond werd duidelijk dat alleen de fracties van CDA en Hier daarmee willen instemmen als de raad op 1 juli dit voorstel gaat behandelen. En ook het voorstel om eventueel in te stemmen met een extra OZB-verhoging als dat nodig zou lijken om nieuwe investeringen zeker te stellen kreeg donderdagavond op voorhand alleen de steun van CDA, Hier en D66 Omdat de gemeente al jarenlang uiteindelijk steeds geld overhoudt, vorig jaar ruim 10 miljoen euro, zijn de meeste fracties zeer terughoudend om nu al de OZB meer dan trendmatig te verhogen, ook al zijn er steeds meer aanwijzingen dat het Rijk de gemeenten na volgend jaar fors minder geld zal gaan geven en daarom steeds meer gemeenten spreken over een ‘financieel ravijn’ dat in 2026 dreigt.

Stellingen

Om het financiële beleid voor de komende jaren helder in beeld te krijgen heeft het college 7 stellingen geformuleerd en daar zal de raad dus op 1 juli op in moeten gaan, maar over de meeste uitgangspunten blijken de fracties in grote lijnen hetzelfde te denken. Zo vindt nagenoeg de hele raad een niet sluitende begroting acceptabel voor de periode 2026-2028 (stelling 1). En ook zijn de fracties in overgrote meerderheid van mening dat het niet acceptabel is om alleen nieuw beleid mogelijk te maken als er dekking is gevonden bij het verlagen van de lasten van bestaand beleid (stelling 2), De zogeheten kaasschaaf-methode, overal een beetje bezuinigen als bezuinigingen nodig zijn, wordt ook door alle fracties afgewezen (stelling 3). Wel vindt de raad het een goed idee dat de gemeente intern nog eens goed gaat onderzoeken of er op bepaalde terreinen lastenverlichtingen mogelijk zijn (stelling 4). De eenmalige inhaalcorrectie van de OZB (stelling 5) en het opnemen van de mogelijkheid om eventueel de OZB te verhogen (stelling 6) kunnen zoals gemeld niet rekenen op een raadsmeerderheid. En omdat de gemeente nu al jarenlang steeds geld overhoudt vinden nagenoeg alle fracties dat het best acceptabel is om een beetje minder voorzichtig te zijn bij het opstellen van de begroting voor de komende jaren (stelling 7).
 

Beschouwingen

De politieke keuzes die ten grondslag liggen aan de financiële uitgangspunten die donderdagavond werden besproken, komen op 1 juli aan de orde als de begroting wordt behandeld en dus ook de algemene beschouwingen worden gehouden.

Bron: © Omroep Meierij 21 juni 2024

logo zijtaart.nl