Gemeente Meierijstad presenteert sluitende begroting voor 2024

Gemeente Meierijstad presenteert sluitende begroting voor 2024

Het college van B en W presenteert een sluitende Programmabegroting 2024: de uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in evenwicht. In 2024 kan het college van de gemeente daarmee blijven werken aan de ambities uit het collegewerkprogramma.

Ook voor 2025 is het resultaat positief. Net als veel andere gemeenten, heeft de gemeente Meierijstad echter tekorten voor 2026 en 2027. Dit
komt door teruglopende rijksinkomsten vanaf 2026.

Kabinetsbeleid

Het financieel in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten is voor 2024 nog ruim gehaald. In de meerjarenraming wordt duidelijk dat dit vanaf 2026 niet meer lukt. Dit heeft te maken met de nieuwe financieringssysteem dat het kabinet wil doorvoeren vanaf 2026. Omdat het kabinet hierover nog geen besluiten heeft genomen, ontvangen gemeenten vanaf 2026 een lagere uitkering.

Financiële uitdagingen

Wethouder Financiën Jan Goijaarts: Meierijstad is een financieel gezonde gemeente en wil dat blijven. We onderzoeken daarom hoe we tekorten in de komende jaren kunnen voorkomen. De rijksinkomsten nemen af en veel uitgaven nemen toe door o.a. inflatie en hogere loonkosten. Ik ben blij te melden dat er voor 2024 geen bezuinigingen nodig zijn. Tegelijkertijd blijven we alert en kijken we zorgvuldig naar onze uitgaven voor de komende jaren. Zodat we veerkrachtig kunnen reageren op toekomstige uitdagingen.

De raad heeft kaders gesteld voor het opstellen van de begroting 2024. Het college zou onder andere van de raad meer eigen inschattingen mogen maken, zodat jaarrekeningresultaten kunnen dalen. Dit is op enkele plekken in de begroting gebeurd. Onder andere door deze aanpassingen is het nu niet nodig de lasten voor de inwoners extra te verhogen.

Met de kracht van samen

De gemeente wil, samen met inwoners, ondernemers, dorps–en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Door in 2024 onder andere verder te investeren in preventie en innovatie van de zorg, een gezonde leefstijl en duurzame inzet van talent. Door het woon- en leefklimaat te optimaliseren om de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken verder te versterken. Door in te zetten op de versnelling van woningbouw en de juiste woningen op de juiste locaties. Door te investeren in maatschappelijk vastgoed voor veilige, toegankelijke en duurzame gemeentelijke gebouwen. Door te investeren in duurzaamheid en toe te werken naar een CO2-neutraal Meierijstad in 2050. Door te investeren in het openbaar gebied om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren, onder andere door de vervanging van wegen. En door de verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening op basis van de ervaringen van de klanten.

De begroting vindt u hier. De behandeling in de gemeenteraad is op 2 november.

Bron: © Gemeente Meierijstad 22 september 2023 

logo zijtaart.nl