Gemeente en woningcorporaties zetten succesvolle samenwerking voort

Gemeente en woningcorporaties zetten succesvolle samenwerking voort

Gisteren ondertekenden gemeente Meierijstad, de corporaties (Area, Woonmeij en BrabantWonen) en de huurdersvertegenwoordiging van Area en Woonmeij de prestatieafspraken voor 2024. Gezien de succesvolle samenwerking in 2023 gaan de partijen samen door op de ingeslagen weg.

Wethouder Rik Compagne: “In deze tijden van verandering en onzekerheid, is het belangrijk en goed om een stevig partnerschap te hebben. Want we staan als gemeente niet alleen voor de grote opgaven. Dankzij de constructieve samenwerking komen we tot een optimaal afgestemd beleid en goed gewogen prestatieafspraken.” In aansluiting op de Woondeal en de ambities van het Rijk, blijven de partners flink doorbouwen aan sociale woningbouw. Ook verduurzaming, leefbaarheid en wonen met zorg hebben daarbij volop de aandacht. De nieuwe afspraken borduren voort op de afspraken uit 2023.

Woonzorgvisie

De gemeente werkt op dit moment aan een Woonzorgvisie waar de ambities op het gebied van wonen, zorg en welzijn (en de afstemming daartussen) een belangrijke plek krijgen. De focus voor de Woonzorgvisie ligt, zoals ook benoemd in de prestatieafspraken, op de opgave ten aanzien van beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg. Omdat die thema’s al geborgd worden in de Woonzorgvisie is met corporaties en huurdersvertegenwoordiging van Area en Woonmeij besloten om voor 2024 geen complete set nieuwe prestatieafspraken te maken maar de nadruk vooral te leggen op het afronden van de bestaande afspraken.

De Woonzorgvisie wordt naar verwachting in juni 2024 vastgesteld. Op basis van die nieuwe visie maken de gemeente Meierijstad samen met de drie woningcorporaties in 2024 een nieuwe agenda en nieuwe meerjarenprestatieafspraken met elkaar.

Over prestatieafspraken

In de prestatieafspraken staat beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad. Het is een verplicht onderdeel in de Woningwet en vormt een belangrijk sturingsinstrument voor de gemeente bij de realisatie van de volkshuisvestelijke ambities zoals verwoord in de Woonvisie. De prestatieafspraken 2024 zijn te vinden op de website van de gemeente en de betrokken woningcorporaties.

Bron: © Meierijstad Nieuws 20 februari 2024

logo zijtaart.nl