Dorpsraad tekent bezwaar aan tegen zendmast in Zijtaart

Dorpsraad tekent bezwaar aan tegen zendmast in Zijtaart

Dorpsraad Zijtaart heeft gisteren bezwaar aangetekend tegen de "kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Bresser (nabij 29) E 5575 te Zijtaart" van de gemeente Meierijstad.  De aanvraag gaat over het plaatsen van een zogenaamde vakwerkmast. ten behoeve van het mobiele netwerk van KPN. Deze mast zou op de plaats of naast de huidige veel lagere mast komen te staan op de Bresser (bij VOW) - zie foto boven-.

Bezwaarschrift

De Dorpsraad van Zijtaart tekent bezwaar aan tegen de komst van deze grote mast vanwege de gekozen locatie om de volgende redenen.

  1. Een vakwerkmast, flink hoger dan de kerktoren, zal met name voor aanwonenden het uitzicht ergerlijk verstoren, maar voor alle inwoners zal hij ontsierend zijn voor het dorpsgezicht van Zijtaart.
  2. Omwonenden vrezen bovendien geluidsoverlast door “windfluiten”. 
  3. Voorts missen wij de motivatie van de aanvrager voor de keuze van deze locatie en geven daar de volgende uitleg aan:
    Wij vermoeden dat deze mast voornamelijk het verderop gelegen bedrijventerrein van een goede GSM-ontvangst zal bedienen. Doch vanwege de korte afstand verwachten wij tevens dat de winst in de ontvangstkwaliteit in de kom van Zijtaart gering tot nihil zal zijn, aangezien bekend is dat binnen een zekere cirkel rond een zendmast geen ontvangst mogelijk is. (De blinde vlek). Op deze wijze draagt Zijtaart de lasten van een lelijke hoge mast, zonder daar zelf enig profijt van te hebben.

De gemeenschap van Zijtaart, ziet zich al jaren achtereen geconfronteerd met een aantasting van het landelijk karakter en het leefmilieu van het kerkdorp, door oprukkende bedrijventerreinen en de daarbij behorende ontwikkelingen van de infrastructuur. De bouw van een dergelijk groot gevaarte, pal tegen de kom van het dorp is hierin de volgende ongewenste stap. Het is precies dat, wat de raad in zijn schrijven d.d. 6 juli j.l. aan uw college met klem heeft verzocht: Een halt toe te roepen aan de voortgaande stapsgewijze aantasting van het leefmilieu van ons mooie kerkdorp.

Derhalve ziet de dorpsraad zich genoodzaakt ernstig bezwaar aan te tekenen tegen de locatie van de KPN-mast waarvoor het college de omgevingsvergunning heeft verleend.

We hebben het bezwaarschrift afgesloten met de opmerking dat we bereid zijn met de gemeente en/of KPN in overleg te treden voor een alternatieve locatie waarmee aan onze bezwaren kan worden tegemoet gekomen, zonder daarmee de doelstellingen van KPN te belemmeren. 

Vervolgstappen

We informeren jullie als dorpsbewoners zo snel mogelijk als er ontwikkelingen zijn aangaande dit bezwaarschrift.

Dorpsraad Zijtaart

2021 11 10 Vergelijk vakwerkmast met kerktoren in Zijtaart 

logo zijtaart.nl