Dertien zienswijzen op nieuwe verbindingsweg N279 bij Zijtaart

Dertien zienswijzen op nieuwe verbindingsweg N279 bij Zijtaart

Dertien reacties zijn er binnengekomen bij de gemeente Meierijstad op de plannen voor een nieuwe verbindingsweg tussen de N279 bij Keldonk langs Zijtaart richting de Veghelse bedrijventerreinen Doornhoek, Dubbelen en Foodpark. Die hebben volgens de gemeente niet geleid tot aanpassing van de vijf varianten die op dit moment voorliggen. 

‘De meeste reacties hadden betrekking op de (on)wenselijkheid van een tracé bijvoorbeeld door vrees voor geluidsoverlast, verslechtering van het woongenot, en dergelijke. Dit zijn allemaal aspecten die in de Milieueffectrapportage (MER) al zorgvuldig getoetst worden. Alle indieners van de zienswijzen is verteld wat er met hun reactie is gedaan’, schrijft de gemeente in een persbericht.

Volgende fase: de MER

Hiermee gaan de voorbereidingen voor een nieuwe verbindingsweg bij Zijtaart een volgende fase in. De gemeente Meierijstad wil de opwaardering van de N279 tussen Veghel en Asten gebruiken om het verkeer richting de bedrijventerreinen beter af te wikkelen. Omhet aantal files te verminderen op de N279. de A50 en de bedrijventerreinen zelf. Daarvoor is een viaduct bij Keldonk gepland voor het verkeer dat vanuit Helmond richting de bedrijventerreinen rijdt. Als het verkeer de Zuid-Willemsvaart is overgestoken, gaat het via een van de vijf nog te kiezen tracés tussen het kanaal en Zijtaart naar de bedrijventerreinen. Twee tracés gaan vanaf de oversteek over de Zuid-Willemsvaart ten westen van Zijtaart en sluiten aan op de Corridor. Drie tracés lopen vanaf de oversteek parallel aan het kanaal en sluiten vóór of ná buurtschap Doornhoek aan op de Corsica; In de tracés die vóór Doornhoek al afbuigen wordt ook gekeken naar een variant met een verdiepte ligging.

Deze vijf mogelijke tracés staan in de Notitie Reikwijdte en Detailnivo (NRD).  Dit rapport heeft volgens wettelijke procedure zes weken ter inzage gelegen. Daaruit zijn dus dertien zienswijzen gekomen, die de gemeente aan de kant geschoven heeft. De komende maanden wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. Deze beschrijft voor elk tracé wat de risico’s zijn voor het milieu. 

De resultaten van de MER worden eind 2019 verwacht en gepresenteerd op een inloopavond, stelt de gemeente. Daarna maakt de gemeenteraad een keuze voor een van de vijf tracés. 

Belangrijk voor leefbaarheid Veghel  

Wethouder Van Rooijen vindt het in het persbericht belangrijk uit te leggen waarom de verbindingsweg nodig is. Het gaat volgens hem niet alleen om verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Dubbelen, Doornhoek en Foodpark en het economisch belang daarvan, maar ook om de overlast van het verkeer in Veghel. ,,Het zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid in de kern Veghel en versterking van de kwetsbare verkeersstructuur in Veghel.”

Duurzaam 

De weg zal zo duurzaam mogelijk worden. Door te streven naar volledig circulair materiaalgebruik, CO2-neutrale weg en een weg die overlast voor mens en natuur zoveel mogelijk beperkt. Bij de opstelling van de tracés en NRD hebben dorps- en wijkraden, het georganiseerde bedrijfsleven en belangenverenigingen meegesproken. Nu een MER moet worden opgesteld komt deze projectgroep weer bijeen.

Bron: Brabants Dagblad 16 mei 2019

logo zijtaart.nl