Beeldvormende avonden gemeente over wonen en energieopwekking

Beeldvormende avonden gemeente over wonen en energieopwekking

De gemeenteraad van Meierijstad werkt met het zogenaamde BOB-model. Dit staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De gedachte is om een onderwerp eerst goed te verkennen, daarna een mening te vormen en tot slot een besluit te nemen. Burgers en/of maatschappelijke instellingen kunnen onderwerpen aandragen bij de agendacommissie van de gemeente Meierijstad. Het gaat om onderwerpen waarover zij informatie willen delen met de raad. Via de griffie kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de agendacommissie. Het is aan de agendacommissie om te besluiten of en zo ja wanneer de onderwerpen te agenderen voor een  beeldvormende avond. 

Beeldvorming

Het doel van de beeldvormende avond is om informatie op te halen. Meestal is dit informatie van het college. Inwoners, organisaties of bedrijven kunnen ook informatie met de raad delen. Tijdens de beeldvormende avond is er ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Standpunten worden die avond niet ingenomen. Wanneer er veel onderwerpen op de agenda staan, worden deze opgedeeld in verschillende ruimten. Iedere inwoner van Meierijstad mag aansluiten bij een beeldvormende avond en u mag gebruik maken van het spreekrecht (mits aangemeld uiterlijk 12.00u op de dag voorafgaand aan de beeldvormende avond).

Oordeelsvorming

In de commissies nemen fracties een standpunt in en gaan de leden met elkaar in debat. De commissie adviseert de raad hoe een onderwerp te behandelen: een hamer- of bespreekstuk. Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. 

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt tot slot de besluiten. Daarna is het aan het college van burgemeester en wethouders om deze uit te voeren.

Beeldvormende avond duurzame energie opwek

Donderdag, 16 maart van 19:30 – 21:00 uur, staat de voortgang van het beleid voor duurzame energie opwek op de agenda van de beeldvormende avond. Het doel van de beeldvormende avond is om informatie over het beleid te delen met de raad. De belangrijkste onderwerpen zoals landschappelijke inpassing en lokaal eigendom zullen centraal staan deze avond. Ook wordt er gedeeld hoe aan deze onderwerpen invulling gegeven is en wat er in participatie opgehaald is en hoe dit plaats krijgt in het beleid. Standpunten worden die avond niet ingenomen. Voor meer informatie over de avond kijkt u hier op de website van de gemeente of u klikt hier voor het programma.

Beeldvormende avond woonvisie Meierijstad

Hierbij attenderen wij u graag op de beeldvormende avond van aanstaande donderdag 16 maart van de gemeente Meierijstad. Op deze avond is 45 minuten gereserveerd voor het thema wonen. Daarbij staan we stil bij de stand van zaken met betrekking tot herijking van de woonvisie en andere beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen. Ook is er aandacht voor de programma’s van minister Hugo de Jonge uit de Nationale woon- en bouwagenda en de recent gesloten regionale woondeal. U kunt zowel digitaal als fysiek bij de beeldvormende avond aansluiten. Het programma start om 19.35 uur en duurt tot 20.20 uur. Voor meer informatie over de avond kijkt u hier op de website van de gemeente of u klikt hier voor het programma.

Online bijwonen

De beeldvormende avond wordt gehouden in het bestuurcentrum in Sint-Oedenrode in zowel de raadzaal als de parallele zaal maar u kunt de avond ook live online volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Bron: © Gemeente Meierijstad 14 maart 2023

logo zijtaart.nl