Beeldkwaliteitsplan Foodpark Veghel

Beeldkwaliteitsplan Foodpark Veghel

Dit stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan geldt als een leidraad en inspiratiebron voor de verdere uitwerking van het bedrijventerrein Foodpark Veghel. Het stedenbouwkundig
plan beschrijft het ontwerp van het terrein. Dit ontwerp heeft het detailniveau van een Schets Ontwerp (SO). Het stedenbouwkundig plan geeft inzicht in de structuur van het terrein en de opzet van de openbare ruimte. In het beeldkwaliteitsplan is zowel de kwaliteit en daarmee het ambitieniveau van de openbare ruimte als van het uitgeefbaar terrein aangegeven. Het Schets Ontwerp dient als basis voor de exploitatie en het bestemmingsplan.

De ontwikkeling van Foodpark Veghel zal in meerdere fases plaatsvinden. Het stedenbouwkundigplan vormt samen met beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan het kader waarbinnen de eerste fase van het bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Het plan stelt daarbij randvoorwaarden om de beoogde kwaliteit van het gebied te bereiken. Al geldt het beeldkwaliteitsplan vooralsnog alleen voor de eerste fase, het kan ook gebruikt worden voor een eventuele volgende tweede fase.

Hierdoor kan zo goed mogelijk op toekomstige ontwikkelingen geancticipeerd worden, om voor de langere termijn tot een goede samenhangende kwaliteit te komen.
De uitgangspunten voor ontwerp en inrichting, zoals beschreven in dit beeldkwaliteitsplan, ontlenen hun bindend karakter aan het feit dat het plan door middel van een raadsbesluit als beleidsnota wordt vastgesteld en als zodanig maakt het onderdeel uit van het toetsingskader van het gemeentelijk welstandsbeleid.

Download hier het complete beeldkwaliteitsplan

Bron: © Gemeente Veghel 16 juli 2016

logo zijtaart.nl