Afwegingskader voor windenergie moet duidelijk geven en onrust wegnemen

Afwegingskader voor windenergie moet duidelijk geven en onrust wegnemen

Meierijstad werkt aan een afwegingskader voor windenergie. Een belangrijk onderdeel is het Milieu Effect Rapport (MER). Het college legt nu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) aan de raad voor. Daarin staat wélke milieuaspecten onderzocht worden in het MER en op welke manier dat gebeurt.

In Meierijstad zijn nu nog vier gebieden in beeld waar mogelijk windmolens kunnen komen:
- Langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt.
- Langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek.
- Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot.
- De Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.

Voor elk gebied is in april/mei een gebiedstafel georganiseerd. Inwoners hebben daarna ook aandachtspunten aangedragen voor de NRD. Het ging daarbij om onderwerpen die iets met milieu te maken hebben: zoals effecten op vogels en fauna, (laag frequent) geluid, slagschaduw, lichtschittering, opeenstapeling van geluid vanwege militair vliegverkeer en effecten op bedrijfsvoering veehouderijen. Andere onderwerpen krijgen pas later in het proces aandacht, denk aan invloed op waarde van woningen, of slagschaduw op zonnepanelen. Uiteindelijk komt dit allemaal samen in het afwegingskader voor windenergie.
Wethouder Harry van Rooijen: “We willen windenergiebeleid uitwerken, samen met onze inwoners. Er is nu nog veel onduidelijk en dat geeft onrust bij een deel van onze inwoners. Het afwegingskader gaat straks duidelijkheid geven: kan een windturbine hier en zo ja, onder welke voorwaarden? We nemen de tijd die nodig is om dat traject zorgvuldig te doen. Dan hebben we een uitgangspunt van waaruit we met elkaar het gesprek kunnen voeren; en in de toekomst de initiatieven aan kunnen toetsen.”

NRD

De NRD heeft twee maanden ter inzage gelegen. Eenieder kon daar zijn of haar mening over geven en die in een zienswijze verwoorden. In september organiseerde de gemeente nog een extra avond om bezoekers in een-op-een gesprekken meer uitleg te geven over opstellen en indienen van een zienswijze. Van Rooijen: “Daar is goed gebruik van gemaakt. We merken dat daar behoefte aan is. Inwoners geven terug dat ze die toelichting en persoonlijke aandacht erg waarderen. Zo proberen we met onze aanpak in te spelen op wat inwoners nodig hebben om goed te kunnen participeren in dit proces.”

Besluit

De zienswijzen op de concept-NRD hebben niet geleid tot wezenlijke veranderingen van de NRD. De raad neemt in december een besluit over de NRD en daarna start het opstellen van het MER. Op de website Meierijstad/duurzaamheid staat een publiekssamenvatting van de NRD. En op dinsdag 23 november is er een extra informatieavond; Daarin legt de gemeente aan geïnteresseerden uit wat ze met de ingediende zienswijzen gedaan heeft.

Bron: Stadskrant Veghel 10 november 2021

logo zijtaart.nl