Actiegroep "Geen omleiding N279 bij Zijtaart" wordt werkgroep "Houd Zijtaart leefbaar"

Actiegroep "Geen omleiding N279 bij Zijtaart" wordt werkgroep "Houd Zijtaart leefbaar"

Uit onvrede met het voornemen van de gemeente Veghel om, ondanks het feit dat de geplande “Ruit” rond Eindhoven niet doorging, tóch een omleiding van de N279 door Zijtaart aan te leggen, is in juni 2015 een werkgroep opgericht door vertegenwoordigers van Buurtvereniging Den Doornhoek, Actiecomité De Kempkens en Dorpsraad Zijtaart. Deze werkgroep koos voor de  naam “Werkgroep Geen omleiding N279 bij Zijtaart” en formuleerde de volgende doelstelling:

“Wij willen bereiken dat de verkeersproblemen in en om Zijtaart op een duurzame en verantwoorde manier worden opgelost om daardoor de leefbaarheid en natuurlijke omgeving van ons dorp te behouden”.

2022 02 10 Spandoek actiegroep geen omleiding N279Activiteiten werkgroep

Door de werkgroep werden op verschillende plaatsen in Zijtaart spandoeken met de tekst “Geen omleiding N279”opgehangen, werden honderden flyers verspreid, die bewoners zichtbaar konden ophangen voor hun raam en werd een crowdfunding actie opgezet. Dit leverde circa 12.000 euro op om een eigen onderzoek naar nut en noodzaak te kunnen doen. Op een eigen website werden de Zijtaartse bewoners op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Daarnaast namen we deel aan werkgroepen met de gemeente en werden vele gesprekken gevoerd met wethouder, gedeputeerde en andere vertegenwoordigers van gemeente en provincie.

Doordat in 2018 zowel door de provincie Noord Brabant als door de (nieuwe) gemeente Meierijstad werd gekozen voor het benutten van het huidige tracé van de N279, leek de omleiding langs Zijtaart van de baan. De inspanningen van de werkgroep werden beloond.

Toch bleef aandacht nodig, nu de gemeente Meierijstad een ontsluitingsweg wilde aanleggen tussen de industrieterreinen Doornhoek/De Dubbelen/Foodpark en de nieuw aan te leggen brug bij Keldonk. Afhankelijk van het nog te kiezen tracé zal deze ontwikkeling Zijtaart opnieuw raken.

Terug naar af

De situatie veranderde volledig in december 2021, toen de Raad van State een groot aantal bezwaarmakers in het gelijk stelde en het Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel-Asten vernietigde.   

Opnieuw wordt gesproken over een omleiding van de N279 door Zijtaart. De werkgroep is hier fel op tegen, omdat een omleiding zo dicht bij ons dorp én dwars door buurtschap Doornhoek  in strijd is  met onze doelstelling. Deze omleiding lost de verkeersproblemen door sluipverkeer in en rond Zijtaart absoluut niet op. Een hele buurtschap wordt opgeofferd en de inwoners van het dorp krijgen een (snel-)weg naast hun deur en daardoor fijnstof en verkeerslawaai. Een weg bovendien waar ze zelf nauwelijks gebruik van kunnen maken.

Nut en noodzaak van de eerder geplande omleiding van de N279 is totaal niet aanwezig. Al tweemaal eerder werd een MKBA (Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse) uitgevoerd. Bij deze onderzoeken, waarbij de kosten en baten van de aanleg van de omleiding om Zijtaart tegen elkaar zijn afgewogen, bleken de kosten hoger te zijn dan de baten. Dat was zo in 2015 en dat is nu, anno 2022, ongetwijfeld nog steeds het geval.

De natuurlijke omgeving van Zijtaart wordt door de gemeente Meierijstad steeds verder ingedamd ten behoeve van bedrijventerreinen en wegen. Dit is een onacceptabele ontwikkeling! De leefbaarheid van alle bewoners is in het geding.

Omdat wij ook in onze naam willen laten uitkomen wat onze intenties zijn, heeft de werkgroep haar naam inmiddels gewijzigd in: “Werkgroep houd Zijtaart leefbaar”.

Geplande activiteiten

Opnieuw gaat de werkgroep in gesprek met de gemeente en provincie. De eerste stappen zijn daarin al gezet. Welke acties gaan volgen is afhankelijk van de ontwikkelingen.

Hoewel wij onafhankelijk en zelfstandig optreden, is er een nauwe samenwerking met de Dorpsraad Zijtaart. Een goed voorbeeld daarvan is het gemeenschappelijk publiceren van nieuws en actualiteiten op de website Zijtaart.nl. De eigen website (Geenomleidingn279.nl) wordt daarom binnenkort opgeheven. 

Samenstelling van de werkgroep: 
Ad van Nunen 
Ed Diebels 
Wil Lathouwers  
Maarten Kanters  
Toon Verbruggen
Jan van Nunen                

logo zijtaart.nl