Nieuwsbrief verbindingsweg N279

Nieuwsbrief verbindingsweg N279

Hieronder de vijfde nieuwsbrief van gemeente Meierijstad over de Verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen Veghel-West.

De bedrijventerreinen Veghel-West vormen een belangrijke economische motor in de regio. Een goede bereikbaarheid van deze terreinen is noodzakelijk voor het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het aantrekken van voldoende en gekwalificeerd personeel. De Verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen is van belang voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen van en naar het zuiden (Gemert, Asten, Helmond). Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, zijn we gestart met het opstellen van het Milieu Effect Rapport (MER).  In deze nieuwsbrief informeren we u over enkele wijzigingen in het lopende proces.

Wat is een MER ook alweer?

Het is alweer een tijdje geleden dat we de term MER hebben toegelicht, daarom frissen we de verschillende termen hier weer even voor u op.

Afgelopen voorjaar hebben we u geïnformeerd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze heeft ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. In de NRD hebben we de uitgangspunten voor de uit te voeren onderzoeken op papier gezet: wat is de doelstelling van de weg, welke alternatieven gaan we onderzoeken, en welke aspecten gaan we onderzoeken. De vervolgstap is het uitvoeren van alle beschreven onderzoeken en deze opnemen in het Milieu- effectrapport (MER). Daarin worden voor alle varianten, alle te onderzoeken aspecten in beeld gebracht. Het MER heeft als doel dat er een onderlinge vergelijking gemaakt kan worden tussen de varianten. Op basis van de informatie in het MER wordt vervolgens een besluit genomen over het Voorkeursalternatief (VKA) wat dan verder uitgewerkt gaat worden.

Vertraging MER vanwege verkeersmodel

Voor het opstellen van het MER en de vele berekeningen die daarvoor uitgevoerd moeten worden, vormt een verkeersmodel een belangrijke basis. Een verkeersmodel geeft een voorspelling van de verwachte verkeersintensiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding bedrijventerreinen en (vastgestelde) plannen voor herinrichting of aanleg van wegen.

Door de Provincie worden voor heel Brabant de regionale verkeersmodellen geactualiseerd in de BrabantBrede ModelAanpak (BBMA). Het regionaal verkeersmodel vormt de basis voor de verkeers- en milieuberekeningen die we gaan uitvoeren voor het MER. Op basis hiervan wordt bijvoorbeeld berekend wat het ruimtebeslag van een kruispunt moet zijn, wat de gevolgen voor geluid zijn etc. De oplevering van dit verkeersmodel loopt echter inmiddels sterke vertraging op en is al meerdere keren uitgesteld. Het is op dit moment nog niet zeker wanneer het model gereed zal zijn, de meest recente verwachting die door de Provincie is afgegeven is eind dit jaar. Een groot deel van de verdere onderzoeken voor het MER kunnen pas starten als we over dit nieuwe verkeersmodel kunnen beschikken. Na oplevering van het verkeersmodel hebben we om en nabij een jaar nodig om het MER af te ronden. Zodra we hier meer over weten hoort u dat van ons.

Advies Commissie voor de MER

Afgelopen voorjaar heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Deze notitie bevat alle uitgangspunten voor het op te stellen MER (zoals welke alternatieven worden onderzocht en waarop de alternatieven worden beoordeeld). Onderdeel van de wettelijke m.e.r.-procedure is dat het uiteindelijke MER voorgelegd wordt aan de Commissie voor de m.e.r. Voor de verbindingsweg hebben we er voor gekozen om ook de NRD al aan de commissie voor te leggen. Mochten er in een vroeg stadium al opmerkingen zijn vanuit de toetsingscommissie, dan is het nog vrij eenvoudig om het proces bij te sturen. Daarmee voorkomen we vertraging op een later moment.

Het advies op de NRD heeft de Commissie voor de m.e.r. afgelopen zomer uitgebracht. De belangrijkste aanbeveling daarin was om ook te onderzoeken of opwaardering van het bestaande wegennet een mogelijkheid is om de doelstellingen van het project te bereiken.

Wat doen we met dit advies?

Dit advies hebben we inmiddels nader bestudeerd en op basis daarvan gaan we aanvullend aan de in de NRD opgenomen uit te voeren onderzoeken (5 alternatieven), in het MER nog nader kijken naar de mogelijkheden op bestaande wegen (een 6e alternatief). Daartoe gaan we een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijkheden op bestaande wegen. We onderzoeken daarin welke opties er zijn om de doorstroming op de verbinding vanaf de N279 richting de bedrijventerreinen (Corridor, Taylorbrug, Rembrandtlaan) te verbeteren. Daarvoor brengen we in beeld wat de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden zijn, de (verkeers) effecten, juridische mogelijkheden etc. Om zo te komen tot een goed afgewogen oordeel of er een realistische oplossing op bestaande wegen is, die we als volwaardig alternatief in het MER mee kunnen nemen. Ook over een mogelijk aanvullende alternatief dat we in het MER gaan onderzoeken zullen we u op de hoogte brengen zodra hier meer over bekend is.

Hoe kunt u betrokken zijn?

Na de inzage periode van het NRD hebben we met de werkgroep die voor dit project is samengesteld een bijeenkomst gehad om de ontwerpen voor de verschillende alternatieven nog een slag verder te brengen. Dat vormt de basis voor de verdere onderzoeken en berekeningen in het MER.

Het MER en het haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden op het bestaande wegennet, bestaan uit een aantal onderzoeken en het verzamelen van veel, vooral feitelijke, informatie. Daarom is er tijdens het opstellen van het MER geen aanleiding om bewoners mee te laten doen. 

Vervolg

Zoals u leest is het vervolg in de tijd helaas onzeker geworden. Op dit moment gaan we waar mogelijk verder met de onderwerpen waarbij we nog geen verkeersmodel nodig hebben. Zodra we meer informatie hebben en/of weer zicht hebben op de planning hoort u dat van ons in een volgende nieuwsbrief.

Bron: Website Meierijstad 29 oktober 2019

logo zijtaart.nl