Franciscusparochie Lambertus Zijtaart

Op 22 september 2013 zijn alle benodigde handtekeningen gezet. Negen parochies besluiten samen verder te gaan onder de naam ‘Franciscusparochie’. Negen geloofsgemeenschappen, drie in Veghel en 6 in de kerkdorpen, gaan samen ‘in verbondenheid’ op weg.

In februari 2017 sluit de geloofsgemeenschap van de H. Johannes zich aan bij de geloofsgemeenschap van het H.Hart. De Johanneskerk sluit en wordt in 2019 verkocht.

De Franciscusparochie is een nog jonge parochie, de kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen van de parochie hebben daartegen soms al een lange geschiedenis achter de rug.

Met de opriching van de Franciscusparochie Meierijstad is in elke geloofsgemeenschap een kerngroep opgericht. De taken voor de kerngroep zijn toen als volgt omschreven:

  • De kerngroep zorgt voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken, zowel organisatorisch als pastoraal.
  • De kerngroep regelt de dagelijkse taken rond vieringen, uitvaarten, dopen, planning van koren.
  • De kerngroep is het eerste contact van het pastorale team met de geloofsgemeenschap.
  • Vanuit de kerngroep wordt contact onderhouden met het bestuur en de pastoraatsgroep en wordt invulling gegeven aan deze relatie.
  • De kerngroep heeft oog en oor voor de lokale noden, zoals zieken, mensen die huisbezoek nodig hebben, nazorg rond rouw e.d.
  • De kerngroep motiveert en werft vrijwilligers.

Huwelijksvoorbereiding 

Wie durft nog te beloven dat je je hele leven trouw zult blijven aan die ene? Dat je voor elkaar zult blijven zorgen, ook als het stormt, ook als je droom in duigen lijkt te vallen? Kiezen voor het huwelijk is niet meer vanzelfsprekend. Als parochie zijn wij dan ook blij wanneer jonge mensen gaan trouwen en dit door de kerk bevestigd willen zien. Wij willen hen bemoedigen en ondersteunen.

In grote lijnen ziet de voorbereiding van het kerkelijk huwelijk er als volgt uit :
  • Minimaal zes maanden van te voren meldt u bij de parochie dat u voor de kerk wilt trouwen en legt in overleg een huwelijksdatum vast.
  • Minimaal acht weken voor het huwelijk neemt u weer contact op met de parochie. Dan worden afspraken gemaakt over een gesprek met de pastoor (voorganger in de viering).
  • Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de viering volgt er nog een overleg met de voorganger, zodat ook hij akkoord kan gaan met de viering, die door u is samengesteld.
Een goede voorbereiding garandeert een goede huwelijksviering. Neem via e-mail contact op met Christien van Helvoirt.

Lectorengroep

De lector gaat namens de parochianen, samen met de pastor voor in de viering. Dit doet hij/zij door het verzorgen van lezingen en gebeden. Bovendien reikt hij/zij de Communie mee uit. 

De lector haalt meestal een week van te voren de teksten en een misboekje op. Dit om zich thuis goed te kunnen voorbereiden op de te lezen teksten. De misintenties, die wekelijks in ‘Zijtaarts Be­lang’ staan, worden bij de voorbede ingepast. Vóór de viering doet men de te lezen teksten in de lectorenmap en legt deze op de lezenaar. Men kijkt dan meteen of de microfoon goed staat.

De contactpersoon is Sjaan van der Linden, zij zorgt dat de teksten tijdig in de sacristie liggen, maakt een lectorenrooster en organiseert één keer per jaar een bijeenkomst voor alle lectoren en de pastor.  Voor vragen kunt u per e-mail bij Sjaan terecht.

Lectoren:
Sjaan vd Linden
Bets Dortmans
Zuster Germana
Maria Cissen
Anne-Marie v Dinter
Annie vd Berkmortel
Riek vd Laar
Ad van de Acker
Patricia van Dijk

Parochie Ledenregistratie

Wij streven ernaar om met medewerking van iedere parochiaan de juiste gegevens in het ledenbestand vast te leggen. We verwerken wijzigingen in ons ledenbestand, zoals geboorten, huwelij­ken, over­lijden, inkomende en vertrekkende parochianen, die door hen zelf worden doorgegeven.

Graag zien wij een nog grotere belangstelling van onze parochianen voor ons ledenbestand. Alleen met uw medewerking kunnen wij zorgen voor een goed bestand.

Voor opgave van mutaties kunt U een e-mail sturen naar José van Tiel.
Image
Image
Franciscusparochie Meierijstad Geloofsgemeenschap H. Lambertus
Phil van der Heijden-van Helmond (secretariaat)
Pastoor Clercxstraat 25  
5465 RD  Zijtaart

M: (06) 109 30 522
T: (0413) 303 215
E:  
I: www.franciscusparochiemeierijstad.nl

Kijk de eucharistievieringen live op ons Youtube kanaal
Een bijdrage aan de collecte kunt u overmaken op bankrekening NL40 RABO 0160 890 616 t.n.v. H. Lambertus Zijtaart
logo zijtaart.nl