Doornhoek

Doorhoek was tot in 2001 een agrarisch gebied, tot het door de gemeente Veghel als nieuwe industrieontwikkeling werd aangemerkt. Woningen en bedrijven werden in rond het jaar 2000 opgekocht door de gemeente om plaats te maken voor nieuwe bedrijven

Het bruto oppervlak van het bedrijventerrein is negentig hectare, terwijl er zeventig hectare uitgeefbare grond is. Daarnaast zijn er twee grote waterpartijen in Doornhoek: de Biezenloop en de Lieshoutse waterloop. In de richting van Zijtaart komt een groenstrook als natuurlijke buffer tussen het industrieterrein en Zijtaart.

Als eerste heeft het Veghelse bedrijf Sligro zich op Doornhoek gevestigd. Vele bedrijven, de milieustraat en ook de gemeentewerf volgden Sligro. De grond uitgifte verliep aanvankelijk moeizaam hetgeen de hoop opriep dat Doornhoek II zou vervallen. Echter door de komst van diverse ‘kleinere’ bedrijven en Goossens Meubelen kwam Doornhoek II sneller in zicht dan gedacht. De Kempkens wordt ongeveer  honderd hectare bruto waarvan zeventig hectare uitgeefbaar terrein.

Structuur visie Plus

Samen met de buurgemeente is de Structuurvisie Plus Uden-Veghel opgesteld. Op basis de Structuur visie Plus heeft de gemeente Veghel een Structuurvisie op laten stellen. In de Structuur visie Plus was het bedrijven terrein Doornhoek opgenomen.

Het gebied werd hierbij opgesplitst in drie delen t.w.

  • Doornhoek I. Al sinds 2001 in ontwikkeling, globaal begrenst door de Corridor, Corsica en de Hemel.
  • Doornhoek II. Gelegen aan de overkant van de Corsica in de richting van de Kempkens en Biezendijk. Inmiddels wordt dit gebied aangeduid als De Kempkens. Ook hier is de gemeente voortvarend aan de slag met het opkopen van, veelal agrarische, bedrijven en woningen. De Kempkens moet ontwikkelen naar een regionaal bedrijven terrein van ca. 100 ha, netto ongeveer 70 ha.
  • Doornhoek III. Ingetekend als zoekgebied, gelegen boven de Biezendijk en beslaat het gebied Hoge Biezen.

De Kempkens

Doornhoek II is in de volksmond al gauw omgedoopt tot de Kempkens. In de vroege zomer van 2007 werd actiecomité De Kempkens opgericht. Het actie comité wil proberen te voorkomen dat er in de Kempkens een nieuw industrie gebied komt.Het comité verzamelt zoveel mogelijk informatie om de beleid-bepalers met argumenten te kunnen overtuigen. Daarnaast wordt bezwaar gemaakt tegen voorgenomen sloop van huizen en bedrijven. Voor een breder draagvlak wordt publiciteit gezocht via locale media en ingezonden stukken in o.m. het Zijtaarts Belang.

Na enige aarzeling hebben de dorpsraden van zowel Eerde als Zijtaart zich achter het actie comité geschaard. Met de komst van Doornhoek werden de gevolgen voor de omgeving snel merkbaar; een grote toename van verkeersbewegingen, horizon vervuiling door grote “blokkendozen” die op het nieuwe industrie terrein gebouwd zijn.

De wegen in en rond Zijtaart raken vol door het toegenomen verkeersaanbod, veel verkeer zoekt zijn weg naar en vanaf het industrieterrein door wegen in Zijtaart die hiervoor niet geschikt en bedoeld zijn.

Daarnaast wordt Doornhoek en de Kempkens gebruikt als legitimatie voor het aanleggen van een autoweg kort langs Zijtaart. Het actiecomité heeft zich inmiddels omgevormd tot Stichting Actiecomité De Kempkens.

Structuur visie Kempkens e.o.

Op 22 oktober 2009 heeft de gemeenteraad van Veghel de Structuur visie Kempkens eo vastgesteld. Een van de doelen  hier-van was om de Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG) te laten voort-bestaan. In plaats van het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan heeft de gemeente ervoor gekozen een ontwerp structuur plan in procedure te brengen. In de  structuurvisie is opgenomen dat De Kempkens ruimte biedt aan bedrijven in de milieu categorieën 3 t/m 5, dit  zijn de zwaardere milieu categorieën. (pag 27 struc.visie).

Doorhoek is bedoeld voor de categorieën 1 t/m 4. Een groot deel van de bedrijven op Doornhoek houdt zich bezig met opslag en distributie. Behoudens de verkeersbewegingen geven deze activiteiten relatief weinig overlast.

Zorgelijker is de indeling van de Kempkens met de mogelijkheid van zwaardere industrie. Mogelijk dat hier meer overlast komt van stof, stank, geluid e.d.

Protest

In 2003/2004 heeft de gemeente de Structuurvisie voor Zijtaart opgesteld. In het concept was als compromis opgenomen dat Doornhoek III een stuk kleiner zou worden. Dit was voor Zijtaart, onder aanvoering van de Dorpsraad volstrekt onaanvaardbaar. De beoogde afstand tot het dorp van ca. 300 meter, het verlies van een groot deel van het buitengebied van Zijtaart en opgeven van bolle akkers en talloze knotwilgen werden als argument naar voren gebracht. Grote zorg was en is dat de leefbaarheid van het dorp ernstig zal worden aangetast. Met een handtekeningenactie werden 533 handtekeningen opgehaald en aangeboden aan het college. Omdat het effect hiervan onvoldoende was trokken ruim 400 inwoners op dinsdag 30 maart 2004 met de fiets naar Veghel. Velen getooid met een groene pet die het groene karakter van het dorp symboliseerde.

De commissie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling liet zich overtuigen en schrapte Doornhoek III uit de Structuurvisie Zijtaart. Hoewel een aantal fracties aangaven dat ook Doornhoek II niet noodzakelijk zou zijn werd dit gebied wel gehandhaafd. In het Provinciale Streekplan bleef Doornhoek III als zoekgebied opgenomen.
Image
logo zijtaart.nl