Werkgroep Zorg en Welzijn

De werkgroep is in 2016 ontstaan op verzoek van de dorpsraad. De veranderingen in de zorg en de taken die voorheen door het rijk werden uitgevoerd, moeten steeds meer overgenomen worden door de gemeente, vragen om steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de mensen in wijken en dorpen. Steeds meer wordt een beroep gedaan en druk uitgeoefend op eigen familieleden, buren en vrienden. Zowel jong als oud wil graag gezond en zelfstandig leven. Als dat om wat voor reden dan ook niet meer lukt is het fijn om te kunnen rekenen op steun en juiste zorg. In een dorp als Zijtaart zijn we meer op elkaar aangewezen en kan het ook juist heel fijn zijn om er voor elkaar te kunnen zijn.

Momenteel bestaat de werkgroep uit: Marleen Krol, Marja van der Heijden, Lenie van Sleuwen, Lenny Rooyakkers, Annie Pennings en Alda Gloudemans.

We proberen zo goed als mogelijk de oren en ogen te zijn in eigen leefgemeenschap en om eventueel een steunpunt te kunnen zijn voor vragen die te maken hebben met sociaal en economisch welzijn.

We blijven daardoor in contact met de mensen in Zijtaart, de verenigingen en de dorpsraad. De lijntjes met Ons Welzijn en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn kort. Dit om goed zicht te houden op actualiteiten en vragen in het sociaal domein. Te denken is daarbij aan bv. noodzakelijke aanpassingen in huis om zelfstandigheid te behouden maar ook eenzaamheid, armoede, financiële problemen. We proberen er te kunnen zijn door een luisterend oor te zijn, informatie te geven en om verbindingen te leggen.

Activiteiten waarin we ons actief mee bezighouden:

  • Coördinatie Eetpunt: eenmaal per week op vrijdag om 12.00uur kan er gebruik worden gemaakt in het dorpshuis van een driegangen diner. In afwisseling van elkaar zijn er 8 vrijwilligers die het eetpunt begeleiden en zorgen voor het opdienen plus opruimen.
  • Samen aan tafel: Een maal per maand op woensdagavond verzorgt de werkgroep in samenwerking met De Reiger Catering een volledige feestelijke maaltijd in het Dorpshuis voor iedereen die hiervan graag gebruik maakt. 
  • Vervoer: In samenwerking met het Diaconie kunnen mensen die afhankelijk zijn van derden betreffende auto en chauffeur een beroep doen op vervoer naar een ziekenhuis, verpleeghuis etc.. Het Diaconie heeft daarvoor mensen uit Zijtaart die zich vrijwillig hebben opgegeven om te worden ingezet voor deze hulpvraag.
  • Duofiets: In samenwerking met de Fietswinkel Zijtaart coördineert de werkgroep de mogelijkheden om gebruik te maken van de duofiets.
  • Thema-avonden: Afhankelijk van actualiteit en behoeften probeert de werkgroep thema’s te behandelen.
  • Sociale kaart: De werkgroep heeft in samenwerking met Ons Welzijn mee gedacht aan de ontwikkeling van een sociale kaart. Inmiddels is door de Gemeente Meierijstad gewerkt aan het tot stand komen van een sociale kaart: Sociale Wegwijzer Meierijstad
  • Deelauto: De werkgroep heeft actief deelgenomen bij het realiseren van een deelauto voor Zijtaart.
  • Ouderenadviseur: De werkgroep heeft een gediplomeerde ouderenadviseur die in samenwerking met Ons Welzijn en Actief 50plus en op eigen verzoek een huisbezoek kan doen om de zorg en welzijn te bespreken.

Voorzitter  Alda Gloudemans
Algemeen  Lenie van Sleuwen
Coördinatie Eetpunt Annie Pennings 
Samen aan tafel Annie Pennings
Duofiets Marleen Krol
Ouderenadviseur Alda Gloudemans
Vervoersdienst Diaconie Veghel

Image
Image

Werkgroep Zorg & Welzijn
Alda Gloudemans (Voorzitter)

M: (06) 209 78 507 (Alda)
E: 

M: (06) 465 95 916 (Lenie)
M: (06) 423 50 489 (Annie)
M: (06) 106 09 035 (Marleen)

Kijk ook op Facebook

Melding Zorg en Welzijn maken

logo zijtaart.nl