Structuurvisie Zijtaart

In 2003 is gewerkt aan de opstelling van de Structuurvisie Zijtaart. Op 28 april 2004 is de Visie door de gemeenteraad van Veghel vastgesteld. De gemeente heeft de Visie opgesteld om toekomstige veranderingen aan te sturen vanuit een samenhangende overkoepelende visie op het geheel.

In de visie is opgenomen dat verwacht wordt dat over 5-10 jaar een nieuwe bestemming voor het klooster in het verschiet ligt. Gesteld wordt dat een publieke bestemming een optimale manier is om het gebouw voor het dorp te behouden. De mogelijkheid wordt uitgewerkt het klooster te gebruiken voor de huisvesting van de nieuwe school, het dorpshuis en een aantal ander voorzieningen. Door de verplaatsing van de school, het dorpshuis en het speelveld naar het klooster, ontstaat een ruimte van aanzienlijke omvang tussen de Past. Clercxtstraat en Rudenbroek. Op deze plaats kunnen woningen gebouwd worden. Met de opbrengst van de grond uitgifte kan een deel van de forse verbouwing van het klooster worden gefinancierd.

De Zusters sluiten het klooster

Omdat het aantal zusters terug liep heeft  Zr. Jacobia van Ham in februari 2005 in een brief aan het het college van B&W laten weten dat het klooster gesloten zou gaan worden. Aangegeven werd dat het door het teruglopen van het aantal zusters niet langer meer verantwoord was het klooster open te houden, een exact jaar van sluiting kon toen nog niet aangegeven worden. Voor de zusters was het belangrijk dat het klooster, met de achterliggende  tuin, een goede bestemming zou krijgen. Daarnaast dient ‘respectvol omgegaan te worden met de begraafplaats.

De Gemeente besluit het klooster aan te kopen 

De Gemeente Veghel heeft de StructuurVisie Zijtaart als richtinggevend gehanteerd mbt de herbestemming van het klooster. Door Monumentenhuis Brabant is een rapportage opgesteld met als titel “Herbestemming Klooster Zijtaart”. Vervolgens is door Arcadis in april 2005 de financiële haalbaarheid getoetst van de herinrichting van het klooster. De gemeente besluit na analyses over te gaan tot aankoop van het klooster.  

In de loop van 2005 kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling en werd het klooster verkocht. De uiteindelijke overdracht vond plaats op 1 februari 2006. Vanaf dat moment is de gemeente eigenaar van het klooster.

Plaatje rechts: Wethouders vd Ven en Kerkhof bij de ondertekening van de overdracht in de kapel met Zr. Jacobia en Zr. Germana.

Her ontwikkeling van het klooster is mede mogelijk door de  financiële bijdragen van de Europese Gemeenschap en de Provincie Noord-Brabant.

Plaatje links: H.Cecilia in de voortuin van het klooster.  Tot 1979 stond het beeld boven de ingang van het klooster.

De Korenmolen is verouderd

Dorpshuis De Korenmolen is in 1983 in gebruik genomen. In de Structuurvisie Zijtaart is opgenomen dat het dorpshuis niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Dit heeft enerzijds te maken met de beschikbare ruimtes en de inrichting en anderzijds met de uitstraling. Het bestuur werkte aan plannen voor aanpassing, verbouwing en uitbreiding. Hierbij zou o.a. de gymzaal nog meer geïntegreerd worden in het Dorpshuis en de entree krijgt zowel binnen als buiten een forse opknapbeurt. Voor de realisatie van de aanpassingen wordt weer een beroep gedaan op vrijwilligers, daarnaast heeft de gemeente een bedrag opgenomen in haar begroting als subsidie.

Op 3 juni 2005 heeft de gemeente het voornemen om het klooster aan te kopen voorgelegd aan het bestuur van het dorpshuis en gevraagd welke houding het bestuur heeft t.o.v. een verhuizing naar het klooster.

Het bestuur heeft aan de gemeente verklaard positief te staan t.o. de plannen mits voldaan wordt aan drie voorwaarden t.w. 
  1. Er komt een aanvaardbare tegemoetkoming voor het huidige gebouw.
  2. De nieuwe indeling van het klooster komt voldoende tegemoet aan het door het Dorpshuis op te stellen Plan van Eisen.
  3. In de nieuwe opzet is een kostendekkende exploitatie door het bestuur mogelijk zonder dat dit leidt tot te hoge huurprijzen voor de verenigingen. 
Twee bestuursleden nemen een kijkje in het klooster. Voordat de verhuizing van het bestaande dorpshuis naar het klooster een feit is wordt goed gekeken naar de mogelijkheden van het klooster en de beperkingen.
Image
logo zijtaart.nl