Tot en met de zomer van 2011 was het dorpshuis gevestigd aan de Past.Clercxstraat 66. Op deze, en onderliggende pagina’s is informatie te vinden over de Korenmolen die inmiddels gesloopt is om plaats te maken voor woningbouw in het centrum van Zijtaart. Met de sloop ging een belangrijk stuk historie verloren. Onuitwisbaar is de geschiedenis en de herinnering aan Dorphuis De korenmolen

Het begin

Omdat een aantal verenigingen in 1977 herhaaldelijk werden geconfronteerd met problemen die terug waren te leiden naar de slechte accommodatie voor jeugd- en sociaal-culturele activiteiten werd een werkgroep  opgericht die een analyse van de problemen heeft gemaakt en een voorstel voor een oplossing. De Werkgroep Accommodatie Zijtaart werd gevormd door Henry van de Ven en Jan van de Oever namens K.P.J. Zijtaart, Jan Habraken en Martien van Asseldonk namens Jong Nederland Zijtaart en Evert Bosch namens de Stichting Zijtaarts Belang. In juni 1978 is het door hen opgestelde rapport gepresenteerd. Het maakte indruk; de problemen in Zijtaart kregen in de Welzijnsraad een hoge prioriteit en het gemeentebestuur kon er hierna moeilijk omheen. Mari van Asseldonk maakte gratis een bouwtekening. De bouwkosten waren erg hoog. Evert Bosch kwam hierna met het idee om de bestaande gymzaal uit te breiden met een zaal die ook als podium kon dienen.

Nadat de gemeente subsidie beschikbaar stelde werd op 21 april 1981 de 'Stichting Jeugdcentrum Zijtaart' opgericht. Het eerste bestuur van het Jeugdcentrum werd gevormd door Chris van Helvoirt,  Willy Henst, Frans van Asseldonk, Evert Bosch en Johan Schoenmakers. Enige tijd later sloten Cor van Zutphen en Ietje Rooijackers zich aan bij het bestuur. Martien van Asseldonk was zich inmiddels aan het voorbereiden om in Kenia te gaan werken. Op 1 februari 1983 werd gestart met de bouw van het jeugdcentrum, in mei 1983 stond de vlag in top en eind 1983 werd het gebouw in gebruik genomen. Tijdens een feestweekend werd het jeugdcentrum op 21 september 1984 officieel geopend met de onthulling van de naam: De Korenmolen.

Doelstelling

Belangrijkste doel van de Stichting Dorpshuis de Korenmolen is het beheren en exploiteren van het Dorpshuis zonder dat de stichting daarbij het maken van winst beoogt.

De Stichting streeft ernaar door het verenigingsleven  te faciliteren een basis te bieden voor de  leefbaarheid van Zijtaart. Daarnaast wil het Dorpshuis een ontmoetingsplek zijn voor alle inwoners van Zijtaart. Hierdoor ontwikkelt het dorpshuis zich steeds meer tot het Hart van het dorp.

Ontwikkelingen

Al langere tijd bestond de behoefte aan modernisering van het dorpshuis. Sinds 2005 is gewerkt aan voorbereiding van verplaatsing van het dorpshuis naar het klooster. Meer informatie hierover op de pagina her/ontwikkeling van het klooster.

Bouw

Voordat begonnen werd met de bouw moesten drie vragen worden beantwoord 
  1. Waar wordt gebouwd.
  2. Wat wordt er gebouwd
  3. Hoe wordt het gefinancierd
Dit laatste lukte uiteindelijk middels subsidies van de gemeente, de provincie en het Nationaal Jeugdfonds. Een voorwaarde van de gemeente was dat de Zijtaartse bevolking zelf een bijdrage van fl. 30.000 zou leveren. Via een actie, waarbij een bijdrage van fl. 100,- per gezin werd gevraagd, en dankzij de medewerking van iedereen in Zijtaart, werd dit bedrag bij elkaar gebracht. Een belangrijke bijdrage leverde eveneens D.A.C.W. Bouwploeg onder leiding van de Zijtaartse Bouw Onderneming.

Uitbreidingen

Vanwege ruimtegebrek werden in 1986 vier bergruimtes gebouwd voor de  opslag van materialen van enkele verenigingen. In augustus werd wederom een beroep gedaan op de Zijtaartse bevolking; de scheidingswand tussen de gymzaal en het dorpshuis was dringend aan vervanging toe. Tijdens de bouw werd vanwege geldgebrek gekozen voor een wand van houten platen. Door het herhaaldelijk in- en uitnemen waren deze platen versleten. Mede dankzij de opbrengst van een loterij kon een jaar later een deugdelijke vouwwand geplaatst worden.

In april 1996 gaat opnieuw een groot aantal vrijwilligers aan de slag, er blijkt behoefte aan een betere accommodatie voord e senioren en aan ruimte voor vergaderingen en grotere bijeenkomsten. Begin maart 1997 wordt de nieuwe zaal, Ereprijs, in gebruik genomen. Als voorlopig laatste uitbreiding is de ‘kleine’ zaal in 1997 uitgebreid en aangepast tbv de Peuterspeelzaal.

Dorpshuis de Korenmolen kent vier ruimtes;
  • Korenbloem
  • Klaproos
  • Kamille
  • Ereprijs
De namen zijn afgeleid van veldbloemen die te vinden zijn in  en rondom een korenveld.

<afbeelding>
Halletje bij entree van het Dorpshuis

Gebruik

Als eerste beheerder fungeerde Bert Raaijmakers, een aantal jaren later werd deze functie overgenomen door de huidige beheerder André Schepens. Na realisatie blijkt al snel dat de combinatie van gymzaal met dorpshuis uniek is. Met name de grote evenementen als carnavals activiteiten, muziekfeesten en toneel uitvoeringen kunnen prima georganiseerd worden. De opening van het nieuwe dorpshuis is zelfs de aanleiding tot oprichting van de Zijtaartse Toneel Vereniging. Al zeer snel weten vele vaste huurders zoals de muziekschool, de stichting Peuterspeelzalen, fanfare St.Cecilia, C.V. De reigers, K.P.J., Jong Nederland, Bond van Ouderen de weg naar het jeugdcentrum te vinden.

Bestuur

Het bestuur van het Dorpshuis wordt statutair gevormd door tenminste vijf leden. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Vanwege alle veranderingen die gepaard gaan met de verhuizing van het ‘ oude’ gebouw naar het klooster is het bestuur tijdelijk uitgebreid tot 8 personen. Een paar bestuursleden hebben aangegeven het moment van de verhuizing als een mooi moment te zien om afscheid te nemen als bestuurslid.

Het bestuur bij de overgang naar het klooster werd gevormd door; 

Chris van Helvoirt, voorzitter
John van Uden, secretaris
Frans van Asseldonk, penningmeester
Cor van Zutphen
Herman Hooijmans
Noud van Asseldonk
Jochem vd Linden
Lea van den Elzen

Vrijwilligers

Voor het functioneren van het Dorpshuis is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Doordat vrijwilligers vele diensten in het Dorpshuis verrichten kunnen de prijzen voor verhuur en consumptie’s voor verenigingen op een aanvaardbaar niveau blijven.

Destijds is het Dorpshuis gebouwd door de inzet van vele vrijwilligers. Momenteel zetten vrijwilligers zich in voor dagelijks onderhoud, schoonmaken en kleine reparaties. Daarnaast vervullen vrijwilligers de rol van gastheer of gastvrouw in het Dorpshuis.
Image
logo zijtaart.nl