Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

Het is de ambitie van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant om de leefbaarheid van Brabant, en de kerngemeenschappen die daar deel van uitmaken, te behouden en te vergroten. Om die ambitie te realiseren bevordert de VKKNB op allerlei manieren de ontwikkeling van bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven.

De insteek hierbij is die ‘van onderop’: het van onderop organiseren en ondersteunen van allerlei bewonersinitiatieven, gericht op het vergroten van de leefbaarheid. ‘Van onderop’, omdat juist daar - bij de bewoners zelf - kennis en kwaliteit zit, die goed benut kan worden om beweging op gang te brengen. De kwesties of thema’s die leven in een bepaalde gemeenschap vormen het vertrekpunt. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, het voorzieningenniveau in de gemeenschap, veiligheid en zorg-naar-behoefte. Het gaat ons om actuele thema’s of leefbaarheidsvraagstukken bij de kop te pakken, concreet te maken en aan te pakken.

Doelstellingen

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema's die o.a. aan de orde komen zijn "Zorg voor elkaar", "Wonen", "Vervoer", "Kerken en herbestemming". 

De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt. De vereniging probeert de doelstellingen te bereiken door:
 • het verzamelen en bestuderen van gegevens over de problemen van de kleine dorpen en het platteland
 • het actief zoeken naar oplossingen voor de problemen
 • het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen van dorpsraden
 • het in overleg treden met bevoegde autoriteiten
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en (particuliere) organisaties
 • het (doen) uitvoeren van projecten in het belang van leefbaarheid
 • de leden te informeren
 • beginnende dorpsraden te ondersteunen en bestaande dorpsraden te adviseren
 • de oprichting van dorpsraden in Brabant te stimuleren
 • de deskundigheid van de dorpsraden te vergroten Op basis van deze doelstellingen wil de vereniging de komende jaren de volgende activiteiten uitvoeren: Op projectbasis, onder andere:
 • een onderzoek naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in dorpen
 • het organiseren van een reactie op het ontwerpstreekplan
 • medewerking verlenen aan de Brabantse Dorpendag

Structurele activiteiten:

 • ondersteuning en advisering van dorpsraden in het algemeen
 • incidentele organisatie van informatieve bijeenkomsten
 • invulling van de informatiefunctie door bijvoorbeeld een telefonisch spreekuur, lezingen en dergelijke

 

Image
Image
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
Astrid Kraayvanger
Beatrixlaan 13
5427 AP Boekel

T: (085) 0768 966
E:  
I: www.vkknoordbrabant.nl 

Kijk ook op Facebook en Twitter
logo zijtaart.nl