Stichting Dorpshuis Zijtaart

Stichting Dorpshuis Zijtaart, kortweg ‘het Dorpshuis’ is gevestigd in het klooster aan de pastoor Clercxstraat. Het doel van de Stichting Dorpshuis Zijtaart is het beheren en exploiteren van het dorpshuis en het stimuleren van sociale en culturele activiteiten ten behoeve van de bevolking van Zijtaart. De Stichting beoogt niet het maken van winst, een positief exploitatie saldo is echter noodzakelijk om in de toekomst noodzakelijke vervangingen en onderhoud te kunnen doen. Het bestuur wil door goede contacten te onderhouden met de besturen van haar huurders steeds het aanbod van het dorpshuis aan haar gebruikers verder verbeteren. Het Dorpshuis kent geen leden.  Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste vijf bestuurders. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur waarbij het bestuur zoveel als mogelijk een afspiegeling dient te zijn van de Zijtaartse gemeenschap. Bij het aanzoeken van nieuwe bestuursleden wordt gericht gezocht naar mensen met de kwaliteiten die op dat moment nodig zijn. Statutair is vastgelegd dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Binnen het bestuur zijn functies en aandachtsgebieden verdeeld. Het bestuur heeft één keer per maand een bestuursvergadering, daarnaast is er jaarlijks een overleg met de besturen van gebruikers en jaarlijks een overleg met andere gemeenschapshuizen uit de gemeente Veghel.

Jubileum

In 2024 bestond MFA het klooster 12½ jaar, een uitgelezen kans om dat met het dorp te vieren. Ook is het Jubileumboekje “MFA Het Klooster al 12½ jaar in gebruik huis-aan-huis in ons dorp verspreid. Dit bijzonder boekje is tot stand gekomen door de samenwerking met Gerjanne van de Ven (grafische vormgeving), Jan van Oort (aanleveren van de foto’s en de medewerking van 46 Zijtaartse ondernemers als adverteerders in het boekje. Namens het bestuur was de eindredactie in handen van Ad van Nunen en Nico Kielstra. Het boekje is gedrukt door Enson in Waalre. U kunt het boekje hier (in PDF) inzien of downloaden.

Visie

De stichting wil een dorpshuis realiseren en exploiteren voor de bevolking van Zijtaart. De visie van de stichting is o.a. dat het dorpshuis van de Zijtaartse gemeenschap is en dat de stichting deze maatschappelijke voorziening beheert namens de Zijtaartse bevolking en gebruikers.
De volgende zaken zijn daarbij van belang:

  • Ontmoetingsplaats voor iedereen: dit betekent dat het gebruik laagdrempelig moet zijn. 
  • Een specifieke ontmoetingsplaats voor personen in een kwetsbare positie: Deze groep krijgt in deze visie aparte aandacht om er voor te zorgen dat zij extra ondersteund worden vanuit ons dorpshuis. Dit is noodzakelijk omdat wij ook een bijdrage willen leveren aan hun deelname aan het maatschappelijk proces.
  • Een thuis voor verenigingen en groepen: De stichting faciliteert zodanig dat verenigingen en groepen gebruik kunnen maken van het gebouw.
  • Een huiskamer voor personen: Het dorpshuis moet een vertrouwde omgeving bieden, waarin personen terecht kunnen voor een kopje koffie, een ontmoeting of gewoon om even te zitten.
  • Vinden, binden en verbinden tussen burgers, verenigingen en vrijwilligers: Door de wijze van beheer, inrichting van het gebouw en organisatie stimuleert de stichting contacten tussen personen en verenigingen.
  • Ván en vóór de burgers en gebruikers: Hoewel het gebouw eigendom is van de gemeente, beschouwen we de voorziening als zijnde ván de burgers en vóór de burgers. De stichting brengt dat tot uiting in de benadering van personen en verenigingen.
  • Samen verantwoordelijk: Van en voor burgers betekent ook een eigen verantwoordelijkheid. De stichting kan deze voorziening niet in stand houden zonder de eigen verantwoordelijkheid die de gemeenschap heeft voor deze voorziening. Deze verantwoordelijkheid moet wel genomen worden en tot uitdrukking komen in de vorm van hulp, samenwerking, verantwoord gebruik en andere bijdragen in een ruime zin.
  • Multifunctioneel: Het doel om velen gebruik te laten maken van deze voorziening impliceert ook dat sprake moet zijn van multifunctionaliteit. Dat betekent dat soms concessies gedaan moeten worden en dat overleg en samenwerking nodig zijn.
Image
Image
Stichting Dorpshuis Zijtaart
Pastoor Clercxstraat 50
5465 RJ  Zijtaart

T: (0413) 366 679
E: i
I: www.dorpshuiszijtaart.nl
logo zijtaart.nl