Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.
Home

Contact| Disclaimer

GEBRUIKSVOOR­WAARDEN EN -BEPALINGEN(juni 2012)

 

 1. Daar waar in deze voorwaarden en bepalingen wordt gesproken over de accommodatie of het dorpshuis worden hieronder de gymzaal en alle ruimtes van het dorpshuis begrepen.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting Dorpshuis Zijtaart.
 3. Het is de gebruiker niet toegestaan entree te heffen zonder toestemming van de Stichting Dorpshuis Zijtaart
 4. De accom­modatie mag door de gebruiker niet zonder toestemming van de Stichting Dorpshuis Zijtaart aan derden in gebruik wor­den gegeven of ter be­schikking worden gesteld.
 5. Aanwijzingen van de Stichting Dorpshuis Zijtaart en/of haar ge­machtigde voor het gebruik van de zaal over­eenkomstig de bestem­ming, dienen stipt te wor­den opge­volgd.
 6. De Stichting Dorpshuis Zijtaart behoudt zich te allen tijde het recht voor over de zaal te beschikken voor het houden van evenementen, herstellingen e.d., alsdan vindt verrekening van de gebruiksvergoeding plaats. Van deze onderbreking wordt de gebruiker tijdig in kennis gesteld.
 7. Indien de gebruiker ten behoeve van het houden van evenementen, uitvoeringen e.d. het dorpshuis of een gedeelte daarvan voor meer uren wenst te gebruiken dient hiervoor ten minste vijf weken van tevoren schriftelijk een aanvraag te worden ingediend. Daarna zal ter zake een beslissing worden genomen.
 8. Het huren van bergruimte is alleen mogelijk als men ook gebruiker is van het Dorpshuis.
 9. De Stichting Dorpshuis Zijtaart heeft te allen tijde het recht controle uit te oefenen op het juiste gebruik van de accommodatie.
 10. Het is een ieder zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Dorpshuis Zijtaart verboden in het dorpshuis handel te drijven in sport en/of andere artikelen, dan wel drank, eetwaren e.d. te verko­pen.
 11. Het is niet toegestaan om niet brand veilige versieringen aan te brengen bij evenementen.
 12. Het is verboden de gymzaal te betreden met schoeisel dat strepen achterlaat.
 13. Het is niet toegestaan eten en/of drinken te nuttigen in de gymaal tijdens sport activiteiten.
 14. De gebruiker is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de gebruikte ruimte
 15. Het is niet toegestaan om eigen meegebracht eten en/of drinken te nuttigen in het dorpshuis.
 16. De gebruiker mag alleen van die sportattributen gebruik maken waarvoor hij bevoegd is.
 17. Volgens de huidig geldende tabakswet is het verboden om in het dorpshuis en de gymzaal met kleedruimtes te roken.
 18. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een evenementenvergunning indien dit nodig is. Indien de gebruiker de verplichte vergunning niet kan tonen, dan heeft de Stichting Dorpshuis Zijtaart het recht om de betreffende activiteit geheel of gedeeltelijk te verbieden.
 19. De gebruiker dient zelf voor E.H.B.O.-materialen zorg te dragen.
 20. De gebruiker verbindt zich de beheerder der Stichting Dorpshuis Zijtaart onverwijld kennis te geven van alle schade en/of gebreken aan de accommodatie en/of inventaris daaraan toegebracht of ontstaan, waarbij in geval van ondeskundig gebruik - zulks ter beoordeling van de het bestuur van Stichting Dorpshuis Zijtaart - de gebruiker tot schadevergoeding verplicht is.
 21. Bij calamiteiten moet direct contact opgenomen worden met de beheerder van Stichting Dorpshuis Zijtaart.
 22. Voor eventuele schade en/of kosten, welke voor gebruiker kunnen ontstaan ten gevolge van enig in de zaal opgelopen dan wel aan derden toegebracht letsel, draagt de Stichting Dorpshuis Zijtaart generlei aansprakelijkheid.
 23. De Stichting Dorpshuis Zijtaart draagt geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of zoekraken van materialen en eigendommen van de gebrui­ker.
 24. Voor materialen die opgeslagen zijn in het dorpshuis en die eigendom zijn van de gebruiker/huurder kan bij schade de Stichting Dorpshuis Zijtaart niet aansprakelijk worden gesteld. Deze materialen zijn ook niet verzekerd door de stichting Dorpshuis Zijtaart.
 25. Partijen hebben het recht de overeenkomst te allen tijde schriftelijk te doen beëindigen. Zij zullen daarbij een opzegtermijn van één maand in acht nemen. Bij opzegging van minder dan één maand vóór elke overeengekomen datum van accommodatiegebruik zal 50% van de verschuldigde gebruiksvergoeding in rekening worden gesteld.
 26. Voor betaling van de gebruiksvergoeding ontvangt de gebruiker periodiek een factuur.
 27. Het uurtarief voor alle gebruikers wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Stichting Dorpshuis Zijtaart.
 28. Het bestuur van Stichting Dorpshuis Zijtaart kan een borgsom van € 200,- vragen.
 29. Na een schriftelijke opgave van de gewenste gebruikstijden maakt de Stichting Dorpshuis Zijtaart een definitief gebruiksschema op. Hierbij zal zoveel mogelijk aan de wensen van de gebruiker tegemoet worden gekomen.
 30. Bij niet prompte voldoening der gebruiksvergoeding bij overtreding, niet- of niet behoorlij­ke nakoming van een of meerdere voor de gebrui­ker uit deze overeenkomst voortvloeien­de verplichtingen, heeft de Stichting Dorpshuis Zijtaart het recht om in rechte nakoming, schadevergoe­ding of ontbin­ding van de overeenkomst te vorderen. Invorderingskosten bij niet tijdige betaling komen voor rekening van de gebruiker.
 31. Bij geschillen betreffende de interpretatie van deze overeenkomst of over zaken waarin de overeenkomst niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Dorpshuis Zijtaart.

 

Voor pdf versie van de voorwaarden klik hier