Contact| Disclaimer

Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

H. Franciscusparochie (Zijtaarts Belang 13-03-2013)

Vorige keer hebt u kunnen lezen dat de nieuwe parochie die ontstaat na de samenvoeging van de negen Veghelse parochies, de naam H. Franciscus krijgt. U hebt ook gelezen dat er door verschillende werkgroepen hard gewerkt wordt om de samenvoeging te organiseren.

Financiën moeten geregeld worden evenals allerlei juridische zaken. Ook over het omgaan met vrijwilligers en de mensen die in vaste dienst zijn, zoals de pastores, wordt gesproken. Communicatie is een onderwerp dat aandacht behoeft evenals de manier waarop de nieuwe parochie pastoraal gaat werken. Voor alle onderwerpen zijn werkgroepen tot stand gekomen van vrijwilligers die uit de

negen parochies afkomstig zijn. Al deze werkgroepen zijn ongeveer klaar om het resultaat van hun werk over te dragen aan het nieuwe bestuur van de H. Franciscusparochie. Het bestuur van die parochie is nog

niet benoemd. Verwacht wordt dat rond Pasen de bestuursleden bekend zijn. Op dit moment zijn de

gesprekken met de kandidaat bestuursleden in volle gang.

Op pastoraal gebied is gesproken over die zaken die centraal moeten worden opgepakt en zaken die in de plaatselijke geloofsgemeenschappen moeten en kunnen thuis horen. Het uitgangspunt daarbij is steeds weer:

uitvoering van de pastorale taken in de lokale geloofsgemeenschappen waar het kán, centraal waar het

móet. Uitvoering van het praktische, pastorale werk op lokaal niveau kan alleen als er sprake is van een vitale geloofsgemeenschap met een goed toegeruste en enthousiaste groep vrijwilligers. Deze mannen en vrouwen zijn de dragers van hun geloofsgemeenschap en zijn tegelijk grotendeels de uitvoerders van het pastorale werk. In elke geloofsgemeenschap kiezen de vrijwilligers een kerngroep, die een hoofdrol krijgt in de lokale gemeenschap. De kerngroep zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, is het aanspreekpunt voor de mensen uit die gemeenschap en vormt de schakel tussen pastoraalteam en bestuur. Het pastoraalteam, de pastoraatsgroep en het bestuur bepalen het beleid. Centraal, vanuit het parochiecentrum, wordt het werk in de plaatselijke geloofsgemeenschappen gestimuleerd en worden de

vrijwilligers met raad en daad ondersteund. Om slagvaardig te kunnen werken, hebben de vier pastores (pastoor Smulders, pastor Rombauts, diaken Van Bemmel en pastoraal werker Van der Steen) afspraken gemaakt over de verdeling van de kerntaken: liturgie, huwelijk en gezin, jeugd en jongeren, kerk en samenleving, roeping en vorming. Ook is afgesproken wie de eerst aanspreekbare pastor is voor elk van de negen geloofsgemeenschappen.

Heel belangrijk bij de nieuwe parochie is dat niet alles in één keer vast staat en geregeld is, maar dat sprake is van een heel geleidelijk groeiproces. Een groeiproces dat al vele jaren geleden is begonnen en dat na de fusie met kracht wordt voortgezet en uitgebouwd.

Karien Janssen-Schwiebbe, communicatieadviseur bestuurlijke stuurgroep,

Jan Rietbergen, voorzitter pastorale stuurgroep.

 

De Nieuwe Parochie (aflevering 2)

(overgenomen van www.parochiesveghel.nl)

 

"In samenhang elkaar versterken".

Korte voorgeschiedenis.

In 2009 is door het bisdom den Bosch na uitgebreid overleg met personen uit diverse disciplines, de beleidsnota uitgebracht "Groeien in Geloof en Geloven in Groei".

Zorg voor de toekomst vanwege een teruglopend kerkbezoek, een teruglopend aantal priesters en de geconstateerde onwenselijkheid van éénmansposten in het pastoraat en een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de kerk, vormde de basis voor deze beleidsnota.

In deze beleidsnota wordt aangedrongen op de vorming van grotere eenheden dan de huidige parochies, onder leiding van een samenwerkend pastoraal team van priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s) m/v.

Deze beleidsnota is het beginpunt geweest van een proces van samenvoeging van dekenaten en parochies in nieuwe grotere dekenaten en parochies. Voor dit omvormingsproces denkt het bisdom aan een (groei)periode tot 2020. In de directe omgeving hebben we daarbij het dekenaat Veghel zien opgaan in het dekenaat Sint Oedenrode/Veghel en zijn in Sint Oedenrode de parochies Sint Oedenrode-centrum, Eerschot, Nijnsel, Olland en Boskant, samengegaan in één nieuwe gezamenlijke Sint Oda parochie.

Was de omvorming van dekenaten naar grotere eenheden nog een redelijk soepel proces, de vorming van één nieuwe parochie uit meerdere tot dan zelfstandige parochies, blijkt een heel wat gecompliceerder proces.

De stand van zaken nu (mei 2012).

De parochies die liggen binnen de gemeente Veghel vormen binnen het dekenaat Sint Oedenrode/Veghel de tweede groep van parochies die begonnen zijn aan aan de voorbereiding om samen te gaan in één nieuwe parochie met één pastoraal-team

Hoewel "Groeien in Geloof en Geloven in Groei" nog steeds uitdrukkelijk wordt genoemd, lijken de accenten wezenlijk verschoven te zijn naar een zakelijk, financieel gefundeerde reorganisatie. (citaat "Het is, zo zien we dat, niet toelaatbaar in te teren op het opgebouwde vermogen"). Het woord kerksluiting wordt nu steeds uitdrukkelijker genoemd, niet meer op basis van een groeiproces maar meer ingebed in een zakelijk reorganisatieproces. Het tijdspad tot 2020 is inmiddels verkort tot 1 januari 2015.

Citaat: "Het is evident dat de nieuwe indeling van het bisdom door moet gaan en geen vertraging mag oplopen. Het komt mij toe in deze besluiten te nemen. Wij rekenen graag op de medewerking van allen, maar zullen onze plannen door moeten zetten als die medewerking er niet is."

Het gehele beleid op liturgisch (sacramenteel) gebied is gericht op de hoofdkerk in de nieuwe parochie en veel ruimte voor vieringen op andere plaatsen zeker op tijden dat er een Eucharistieviering in de hoofdkerk is, lijkt er met de verwijzing naar de al lang bestaande visie van de bisdomstaf niet te zijn.

Gesproken wordt over het missionaire karakter van de kerk, het uitdragen van het geloof, maar dat de "gelovigen" daarbij een rol kunnen hebben komt niet aan bod. Deze rol wordt uitsluitende bij het pastorale team neergelegd en dan expliciet vanuit de nieuwe hoofdkerk en expliciet verbonden aan de liturgische vieringen (sacramenten).

De Bijbeltekst die zoveel ruimte biedt "Waar twee of meer in mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun midden",komt niet aan bod.

Juist deze Bijbeltekst lijkt ruimte te maken voor veel vormen van geloof-vieren, geloof-doorgeven en bezielen.

Hoe gaat het nu verder?

Dat antwoord valt op dit moment nog niet te geven.

Het beoogde pastoresteam van de Veghelse parochies maken zich in ieder geval ernstige zorgen over de door het Bisdom (gewijzigde) beleidslijn. Zij hebben deze zorgen intussen op schrift gesteld en ook aan het Bisdom kenbaar gemaakt.

Niet de noodzaak van aanpassing vormt een discussiepunt maar de wijze waarop en het uitgangspunt van waaruit gewerkt moet worden.

Voor het pastoresteam is het overduidelijk dat de (lokale) geloofsgemeenschappen als primair uitgangspunt genomen moeten worden en daarmee de individuele gelovige.

 

Redactie Website www.parochiesveghel.nl

 

Hieronder vind u de verkorte tekst zoals die is opgesteld door het pastoresteam.

Samen een Nieuwe Parochie

Het heeft al eerder in kranten gestaan dat het bisdom aan een reorganisatie begonnen is. Ook de Veghelse parochies ontkomen daar niet aan. Zoals u zelf kunt constateren, komen er niet meer zoveel mensen naar de kerk als 30-40-50 jaar geleden. Dat is niet alleen in ons bisdom zo, maar in de hele westerse wereld. De kerk stond vroeger centraal in de samenleving. Dat is op dit moment geenszins meer het geval. Ook de persoonlijke betrokkenheid van de mensen bij de kerk is sterk verminderd of geheel verdwenen. Minder mensen in de kerk en betrokken bij de kerk, levert minder kerkbijdrage op. Echter, de kosten van beheer en onderhoud van de kerken stijgen. En het gevolg is dat kerkgebouwen gaan sluiten of een herbestemming krijgen.

Een dergelijk proces vindt niet van de ene op de andere dag plaats. Daar is tijd voor nodig, onderzoek, overleg en begrip. Een parochiekerk, zeker in de kerkdorpen, is onderdeel van de identiteit van het hele dorp. Dopen, Eerste Heilige Communie, Vormsel, trouwen, uitvaart, dorpsfeesten en processies worden door de gemeenschap in en rondom de kerk gevierd. Parochie en dorp zijn voor veel inwoners sterk met elkaar verbonden. Maak je die los van elkaar dan voelen beiden het gemis.

De kerkbesturen van de negen parochies van de gemeente Veghel hebben een bestuurlijke en een pastorale stuurgroep gevormd met in beide groepen afgevaardigden van alle besturen. Deze twee groepen bekijken de mogelijkheden op juridisch/bestuurlijk gebied en de betekenis voor het pastoraat en de diaconie. Er wordt veel gesproken met elkaar en met vertegenwoordigers van het bisdom. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat het onvermijdelijk is dat er op termijn kerken gesloten gaan worden. Op dit moment zijn de parochies financieel nog gezond en is de noodzaak tot het sluiten van kerken niet groot. De twee stuurgroepen werken aan een startdocument dat leidt tot de vorming van één bestuur voor de nieuwe parochie, bestaande uit de parochies van Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Veghel en Zijtaart. De financiële situatie is nu gezond en in samenhang met elkaar kunnen besluiten voor de toekomst genomen worden. Dat nieuw te vormen bestuur creëert kansen voor de nieuwe geloofsgemeenschap.

Het slagen van dit proces is afhankelijk van het vertrouwen dat pastores en vrijwilligers krijgen van zowel de leden van de geloofsgemeenschap als van het bisdom. Het (beoogde) pastorale team gaat ervan uit dat de deskundigheid van de parochianen en hun bestuurders voldoende waarborgen geeft om te komen tot de Nieuwe Parochie. Samen met de bestuurlijk stuurgroep en haar commissies en de pastorale stuurgroep wensen we het proces dat we gestart hebben verder te gaan en af te maken. De Nieuwe Parochie kan dan uitgroeien tot een gelovige ontmoetingsplaats die bijdraagt aan het geluk van de mensen en de gemeenschap.

Onlangs ontvingen de parochiebesturen een brief van het bisdom met verstrekkende gevolgen. In het verleden was de parochie zelf verantwoordelijk voor de zorg van de geloofsgemeenschap, nu doet het bisdom een beroep op diezelfde geloofsgemeenschap om op korte termijn kerken aan te geven welke gaan sluiten. Dit heeft ook te maken met een nieuwe koers van de kerk die sterk naar binnen is gericht en die oude waarden en een centrale machtsverhouding in ere hersteld. Een koers die van de volkskerk zoals wij die kennen, een keuzekerk met één waarheid wil maken.

Zo zijn we niet gewend te werken met elkaar. Een gelovige gemeenschap onderhoudt zichzelf. Parochianen zijn medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie, de opbouw, de catechese, de liturgie en de diaconie. Door de wijze waarop het bisdom de Nieuwe Parochie wil realiseren en gelijktijdig de parochianen weer in de banken wil laten plaats nemen wordt door veel vrijwilligers ervaren als een ontkenning en diskwalificatie van hun inzet, betrokkenheid en deskundigheid. Deze ontkenning doet pijn en maakt veel praktiserende, gelovige parochianen verdrietig.

We hopen dat het bisdom vertrouwen toont in de inzet en verantwoordelijkheid van vrijwilligers, bestuurders en pastores in de parochies. Dat er ruimte en wederzijds respect is voor verschillende inzichten en rituele vormen.

Gaat het bisdom op de ingeslagen weg verder, dan zal de kerk wel blijven bestaan. Ze zal zich enerzijds manifesteren in de Nieuwe Parochie, de officiële kerk, maar anderzijds ook in kleine, tere, gelovige initiatieven bij mensen thuis, dorpsfeesten/vieringen rondom dorpskapelletjes, uitvaarten in schuren en wie weet waar. Gods Geest waait waarheen Hij wil en laat zich niet in een gouden kooi opsluiten.

Op 11 juni vindt van 20.00-22.00 uur een bijeenkomst plaats in de kerk van de H. Johannes in Veghel-Zuid. Met alle parochianen, vrijwilligers, betrokkenen en belangstellenden wordt de stand van zaken besproken van de Nieuwe Parochie. Diverse werkgroepen presenteren hun bevindingen in het startdocument. We hopen op een grote opkomst uit alle windstreken van Veghel zodat het bisdom ziet dat velen ons beleid van de Nieuwe Parochie steunen.

 

Het beoogde pastorale team van de Nieuwe Parochie ‘Samen’.

Pastoor A. Smulders

Diaken H. van Bemmel

Dhr. A. van der Steen p.w.

Pastoor C. Rombouts