Contact  Disclaimer

Home
Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Ontstaan

In 1899 richtte het kerkbestuur een verzoek  aan de gemeente Veghel om een subsidie van fl. 15.000 voor het bouwen van een klooster voor zusters van liefdadigheid, dienende tot opname en verpleging van oud en gebrekkige lieden en een meisjes- en bewaarschool. Het verzoek werd ingewilligd en al gauw werd met de voorbereidingen voor de bouw begonnen. De bewoners van Zijtaart droegen bij tot het tot stand komen van het huis en voerden 4.500 karren zand aan voor een stevige grondslag van het gebouw. Aangezien in 1900 de Congregatie al 50 jaar bestond, waren de eerst ingetreden zusters al bejaard geworden. Mgr. Van de Ven, bisschop van Den Bosch, adviseerde het bestuur om een huis te bouwen voor de oude en langdurig zieke zusters. Aangezien Zijtaart dicht bij het Veghelse Moederhuis lag bood het te bouwen klooster in Zijtaart uitkomst. Zo bezien werd door de bouw in twee behoeften voorzien;

 

-  Voor de parochie

+ onderwijs aan meisjes

+ verzorging van ouden van

  dagen

-  Voor de congregatie

+ een tehuis voor oude en zieke

  zusters

 

Toen het klooster gereed was in 1902 stond er alleen de tegenwoordige voor-bouw, met links een vleugel voor oude mannen en vrouwen en  daarachter de schooltjes, bewaarschool en dagschool voor meisjes

De kapel is pas vijf jaar later gereed gekomen. De inwijding van de nieuwe kapel was de eerste plechtigheid in het klooster. Het klooster had zijn definitieve vorm gekregen.  

 

 

 

Vooraanzicht van het klooster omstreeks 1920

Kerkhof

In de tuin ligt het kerkhof van de overleden zusters. In het begin was het  bestemd voor de zusters van het Zijtaartse klooster. Later zijn er de overledenen van alle andere huizen begraven, behalve van het Moederhuis.

Bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de congregatie in 1994 is bij de ingang van het kerkhof een gedenksteen geplaatst, in de vorm van een grote grafzerk; daar staan de namen op van alle zusters die hier ooit begraven zijn, maar waarvan de graven in 1951 geruimd zijn, én van de zusters die op kerkhofjes van andere huize begraven zijn, er staan 72 namen op de steen. Bij de verkoop van het klooster in 2006 is afgesproken dat de Gemeente Veghel nog 50 jaar zorgt voor in stand houding van het kerkhof.

Al meer dan honderd jaar is het klooster een beeldbepalend onderdeel van Zijtaart. Doordat het aan aantal zusters terugliep heeft de congregatie moeten besluiten het klooster te sluiten.

Het klooster heeft altijd een sterke binding gehad met Zijtaart. Ondanks de zware voordeur die een geslotenheid uitstraalde is er altijd een band gebleven tussen het klooster en het dorp, ook nadat in 1973 de meisjes school niet meer in het klooster is gevestigd.

In de Structuur visie Zijtaart, vastgesteld in 2004 is de optie uitgewerkt om het gebouw te behouden voor de gemeenschap door de vestiging van de school en en dorpshuis in het klooster. Hiermee komt het klooster als hart van het dorp nog meer tot uiting.

In 2005 zijn de eerste stappen gezet voor her-ontwikkeling van het klooster.

Tuin

Achter het klooster ligt een mooie grote tuin met daarin een vijver. Van oorsprong was de tuin een echte ‘kloosterhof’ die diende voor dagelijks onderhoud van de zusters. Er was een moestuin, een weiland voor koeien, fruitbomen en bessenstruiken. Ook was in de tuin een stal voor de koeien, een hok voor mestvarkens en een kippenhok voor eieren. Vanaf het begin is de tuin ook een beetje siertuin en wandelpark geweest.

In de loop der jaren is de tuin steeds meer verandert van boerderijhof naar siertuin. In 1953 werd de boerderij opgeruimd, de stal werd gesloten en de koeien verkocht. Het Klooster ging, net zoals alle huishoudens, de groenten en etenswaren kopen in de winkel en van de melkboer. Door inwoners van Zijtaart was de plek ontdekt als mooie plaats voor het maken van foto’s van bv bruidsparen. Nu is het een vriendelijk wandelpark met een grote vijver waar eendjes en vissen in spartelen.

100 jaar

In 2001 werd het 100 -jarig bestaan van het klooster gevierd. Hiervoor werden 3 uitvoeringen verzorgt van de Revue 100 jaar Huize Cecilia. Daarnaast werd een speciale Huize Ceciliakrant uitgeven. Hierin werd een kijkje in het kloosterleven gegeven en gaven velen hun beleving met het klooster weer.

Afscheid

 

Nadat de zusters in de zomer van 2005 een overeenkomst sloten met de gemeente over de verkoop van het klooster werd op 30 oktober 2005 met een ‘open huis’ afscheid genomen. Voor het laatst was het klooster als klooster te bezoeken en kon de Zijtaartse gemeenschap een kijkje nemen in het klooster. Zie hiervoor de foto’s.

Op 1 februari was de overdracht van het klooster officieel, Provinciaal overste Jacobia en wethouder Francien v.d Ven zetten hun handtekening onder de notariële akte. Het Kloosterleven van de zusters werd in Zijtaart definitief afgesloten. Op de foto hiernaast provinciaal overste Jacobia en wethouder vd Ven.

Met de verkoop van het klooster namen niet alle zusters afscheid, vier van hen had een woning  gevonden in Zijtaart. Een van hen is overste zuster Germana, zij is een van de initiatief neemsters voor de bouw van een nieuw kapelletje.

HER-ONTWIKKELING.
Foto's Open dag 2005.
 Foto's 2005     .
Foto's Tuin        .